Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nông dân xã Vinh An tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý vốn vay được ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 29/07/2022

Hội Nông dân xã Vinh An là một trong những tổ chức chính trị - xã hội được nhận vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội, trong nhiều năm qua, Hội Nông dân xã Vinh An luôn nỗ lực, sáng tạo, phát huy vai trò trách nhiệm để góp phần phát huy hiệu quả kênh dẫn vốn chính sách tới hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ cho nông dân thoát nghèo bằng nguồn vốn chính sách, qua đó từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương, trong đó Ban Thường vụ nông dân xã đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, Chỉ thị số 40 - CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến tất cả các hội viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

Trong những năm qua, mặc dù chịu sự tác động của đại dịch Covid-19 và diễn biến thiên tai phức tạp, nhưng Hội nông dân xã Vinh An đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các giải pháp hiệu quả để hoàn thành mục tiêu đề ra, nguồn vốn do hội Nông dân quản lý tăng đến 30/6/2022 đạt 8.800 triệu đồng, tăng 700 triệu đồng so với đầu năm 2021 với 8 tổ TK&VV và 340 khách hàng đang còn dư nợ. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, các hội viên nông dân đã tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho hơn 120 lao động tại địa phương. Một số mô hình tiêu biểu do hội nông dân làm chủ sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thu hút đông lao động, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương như: Mô hình kinh doanh cây cảnh, kinh doanh cửa hàng dịch vụ ăn uống, mô hình nuôi trồng thủy sản… Nguồn vốn tín dụng ưu đãi chính sách xã hội ngày càng đi vào thực chất, thiết thực hỗ trợ cho các hội viên phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, giúp ích cộng đồng xã hội.

Để đạt được những kết quả trên, đồng thời để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giúp người dân trên địa bàn có vốn lập nghiệp, xây dựng cuộc sống trên chính quê hương của mình, Ban Thường vụ hội nông dân xã đã thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. Phối hợp tốt với NHCSXH để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tăng trưởng tín dụng chính sách năm 2022.

Hai là, rà soát, lập danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình gặp khó khăn để kịp thời cho vay giúp có vốn sản xuất kinh doanh và ổn định cuộc sống.

Ba là, công tác kiểm tra trước và sau cho vay cần kịp thời, đảm bảo phát huy cao nhất hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, đồng thời phát hiện, định hướng và nhân rộng các mô hình kinh tế giỏi.

Bốn là, phối hợp với NHCSXH thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả công đôn đốc, xử lý thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng; hướng dẫn và kịp thời hoàn thiện hồ sơ trình xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những tồn tại.

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi, đảm bảo chính sách được thực thi hiệu quả. Thường xuyên tuyên truyền, nhân rộng mô hình vay vốn, làm ăn có hiệu quả tại địa phương.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Vinh An tiếp tục tập trung các nguồn lực để khi được NHCSXH phân giao vốn sẽ tổ chức triển khai cho vay đảm bảo hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch; giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận tín dụng chính sách và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước./.              

Nguyễn Duy Tiến- Hội Nông dân huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.780.989
Truy cập hiện tại 615