Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Ngày cập nhật 06/11/2018

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10

I. VỀ KINH TẾ

1. Thương mại - dịch vụ: Họp và chấm điểm chợ Nọ, xã Phú Dương không đạt tiêu chí chợ văn minh thương mại (Đạt 67,5/100 điểm). Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai cho 01 trường hợp.

2. Công nghiệp-TTCN, ngành nghề: Góp ý thẩm định Dự án đầu tư nhà máy sản xuất men frit và men gốm sứ cao cấp của Công ty cổ phần Công nghệ Frit Phú Sơn vào Khu CN Phú Đa.

Khuyến công tỉnh: Đang thực hiện đề án “Đầu tư hệ thống thanh trùng vào sản xuất chế biến nước ớt” của HTX NN Vinh Xuân. Khuyến công huyện: Đang thực hiện 02 đề án năm 2018. 

3. Công tác nâng cấp và phát triển đô thị: Kiểm tra thực địa dự án Khu du lịch sinh thái Tam Giang. Họp bàn phương án phối hợp quản lý khu đô thị mới Mỹ Thượng.

4. Sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp

a) Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Cây lúa: Đã thu hoạch xong lúa vụ Hè Thu, diện tích lúa cả năm 11.950,2 ha (vụ Đông Xuân: 6.792,9 ha; vụ Hè Thu: 5.157,3ha); tăng 13,2 ha so với năm 2017 và tăng 212,2 ha so với KH. Năng suất cả năm đạt 61,88 tạ/ha, so với kế hoạch tăng 5,91 tạ/ha; so với năm 2017 giảm 0,41 tạ/ha. Sản lượng đạt 73.945,72 tấn so với KH tăng 8.245,28 tấn, so với năm 2017 tăng 712,33 tấn. Tỷ lệ sử dụng giống xác nhận đưa vào gieo cấy 11.782,9 ha, đạt 98,6%.

Rau màu các loại: Vụ Hè Thu: Khoai lang: đã thu hoạch 200ha/200ha đạt 100%, Rau các loại: 490 ha/600ha đạt 81,7%; Hoa: 19ha/19ha đạt 100%; Lạc: 100 ha/100 ha đạt 100%; Đậu các loại: 97,4/97,4 ha đạt 100%. Vụ Đông: Khoai lang: đã trồng 17 ha/89 ha đạt 19,1%, rau màu các loại: 60 ha/150 ha, đạt 40%; Hoa: 8 ha/19 ha đạt 42,1%.

b) Chăn nuôi và thú y: Tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2018 như: Vắc xin Tam liên lợn: 9.540/12.050 liều đạt 79% kế hoạch; Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: 450/990 liều đạt 45% kế hoạch.

c) Thuỷ sản

Khai thác: Sản lượng khai thác trong tháng đạt 1.494 tấn. Lũy kế: 27.949 tấn/27.750 tấn, đạt 100,7% kế hoạch. Trong đó: Khai thác biển: 1.447 tấn, lũy kế: 27.167 tấn/27.000 tấn, đạt 100,6% kế hoạch; Khai thác sông đầm: 99 tấn, lũy kế: 782 tấn/750 tấn, đạt 104,3% kế hoạch.

Nuôi trồng

Nuôi nước lợ: Nuôi ao hồ: Diện tích đã thả nuôi 2.388,4 ha/2.388,3 ha đạt 100% kế hoạch, trong đó: nuôi chuyên tôm: 36,7/41,1 ha; nuôi xen ghép: 2.351,7 ha/2.347,2 ha; Giống thả: 18.925 vạn tôm; 4.519 cá các loại và 476 vạn cua giống. Nuôi cá lồng: Hiện nay ngư dân đã thả nuôi cá lồng với số lượng 2.013 lồng/1.364 lồng đạt 147,6% kế hoạch, giống thả 120,6 vạn cá các loại.

Nuôi nước ngọt: Nuôi ao hồ: Diện tích đã thả nuôi 118,3 ha/136,2 ha đạt 86,8% kế hoạch; Giống thả 186,8 vạn cá các loại. Nuôi cá lồng: Ngư dân đã tiến hành thả nuôi cá lồng với số lượng 413 lồng/408 lồng đạt 101% kế hoạch; Giống thả: 15,1 vạn.

Thu hoạch: Tổng sản lượng thu hoạch trong tháng đạt 278 tấn. Lũy kế: 2.951 tấn/3000 tấn đạt 98% (Trong đó: Tôm  938  tấn; Cua ghẹ: 303 tấn; Cá nước lợ: 1.326 tấn; Cá nước ngọt 383 tấn).

d) Thủy Lợi: Tiếp tục đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình XDCB trên địa bàn huyện.

e) Xây dựng nông thôn mới: Kiện toàn và thông báo phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM huyện.

f) Tình hình HTX nông nghiệp: Hướng dẫn thành lập mới HTX Phú Thuận.

6. Tài nguyên-Môi trường

a) Quản lý Đất đai

Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất: Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng 0,09 ha đất trồng cây lâu năm (đất vườn) sang mục đích đất ở của 05 hộ gia đình, cá nhân (Xã Phú Mỹ: 01 trường hợp; Xã Phú Thượng: 03 trường hợp; Thị trấn Phú Đa: 01 trường hợp).

Cấp Giấy chứng nhận QSD đất: Đất ở: Đã cấp được 117 thửa trong đó cấp lần đầu: 112 thửa (công nhận: 20 thửa với diện tích 1,05 ha, đấu giá: 117 thửa với diện tích 3,53 ha) và cấp đổi: 05 thửa với diện tích 0,72 ha.

Giải quyết đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo: Tổng số đơn tiếp nhận: 04 đơn (04 đơn kiến nghị, phản ánh) của các ông, bà Nguyễn Nghinh - Vinh Thái; Hồ Đắc Dược (Toàn) - Phú Thanh; Võ Thị Thu Thủy - Vinh An; Phan Văn Tá - Vinh Thanh.

Ban hành thông báo thu hồi đất thực hiện quy hoạch đấu giá đất ở tại các xã Phú Thượng, Vinh Xuân.

Triển khai kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích (5%) và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại xã Phú Diên theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện.

b) Công tác môi trường: Xây dựng kế hoạch và triển khai họp dân triển khai công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng tại Khu đô thị Mỹ Thượng. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường Công ty cổ phần cảng Thuận An.

7. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

a) Tiến độ thực hiện các công trình huyện quản lý: 101 công trình (50 công trình chuyển tiếp, 61 công trình mới).

Công trình chuyển tiếp: 50 công trình, trong đó: Ngân sách tỉnh 09 công trình, Ngân sách huyện 41 công trình, đang tiếp tục triển khai thi công.

Công trình mới: 61 công trình, trong đó: Ngân sách tỉnh 03 công trình, Các công trình đang triển khai thi công; Ngân sách huyện 58 công trình: 55 công trình đã phê duyệt BCKTKT (trong đó: 54/55 công trình đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu), 03 công trình khác đang lập hồ sơ, thẩm định trình phê duyệt.

Tiến độ giải ngân: NS huyện 75 tỷ, đạt 54% KH vốn thông báo (140 tỷ), NS xã 32 tỷ, đạt 65% KH vốn thông báo (50 tỷ).

b) Tiến độ quyết toán các công trình năm 2017: Hồ sơ quyết toán đã nộp 60/75 công trình, trong đó: 54 công trình đã thẩm tra; đang thẩm tra 6 công trình.

8. Công tác thu - chi ngân sách:

Thu cân đối ngân sách trên địa bàn: 264,9 tỷ đồng, đạt 135,26%KH. Trong đó: Thuế NQD: 22,4 tỷ đồng, đạt 72,4%KH; Lệ phí trước bạ: 14,9 tỷ đồng, đạt 77,6% KH; Phí, lệ phí: 2,27 tỷ đồng, đạt 34,97%KH; Thuế thu nhập cá nhân: 9,95 tỷ đồng, đạt 121,29%KH; Thu tiền sử dụng đất huyện quản lý qua kho bạc: 196,7 tỷ đạt 196,7%KH. Thu cố định tại xã: 11,84 tỷ đồng, đạt 75,36%KH.

Chi cân đối ngân sách địa phương 563 tỷ đồng, đạt 89,94 %KH, trong đó chi thường xuyên 433,5 tỷ đồng đạt  83,68 %KH; chi đầu tư  127,5 tỷ đồng bao gồm chi chuyển nguồn và chi tạm ứng

II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI:

1. Văn hoá - Thông tin - Thể thao: Phúc tra công nhận cơ quan, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018. Đôn đốc các tàu cá đăng ký thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Khảo sát kiểm kê di tích trên địa bàn.

2. Giáo dục - Đào tạo: Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trường MN Phú Hồ, Phú Hải, Phú Lương, Vinh An, Vinh Hà, Vinh Thanh; TH Vinh Thanh 1, Phú Hồ, Phú Xuân 2; THCS Phú Đa, Phú Hải, Phú Thuận, Vinh Thái. Tiến hành kiểm tra công tác phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi, Tiểu học, THCS và Xóa mù chữ năm 2018. Tổ chức đối thoại với Ban giám hiệu của 81 trường học.

3. Y tế - Dân số: Kiểm tra công tác phòng chống dịch chủ động, vệ sinh trường học, Vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học bán trú. Tổng số trường học được kiểm tra: 31 trường học (trong đó 11 trường tiểu học; 20 trường mầm non) có 57 bếp ăn tập thể. Trong đó: 17/57 bếp không đạt chiếm 29,82%.

4. Lao động - Thương binh - Xã hội:

Về công tác đào tạo nghề: Trong tháng 10, tổ chức đào tạo nghề cho 560 lao động. Đến nay đã đào tạo nghề cho 2.926/2.500 lao động đạt 117% chỉ tiêu kế hoạch.

Về công tác giải quyết việc làm mới: Trong tháng 10, đã tạo việc làm mới cho 315 lao động, đến nay toàn huyện có 3.317/4.100 lao động việc làm mới đạt 81% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 140 lao động đi xuất khẩu lao động.

Về chính sách có công: Chuyển Sở 06 hồ sơ mai táng phí; 7 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ để đè nghị ra Quyết định giải quyết chế độ,  lập hồ sơ đề nghị cấp trên tặng kỷ niệm chương cho 28 đối tượng tù đày. Chuyển Sở 14 trường hợp bị địch bắt tù đày để đề nghị Công An tỉnh xác minh.

Về chính sách xã hội: ban hành Quyết định hưởng cho 69 đối tượng và cắt giảm 35 đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời, ra quyết định hưởng mai táng phí cho30 đối tượng bảo trợ xã hội qua đời; Tổng số đối tượng Bảo trợ xã hội tính đến tháng 10/2018 là: 7.921 người với số tiền chi trả tháng 10/2018 trên 2,7 tỷ đồng.

5. Tình hình ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung:

Phần mềm Quản lý văn bản và ban hành: Từ ngày 01/10/2018 đến 23/10/2018  đã tiếp nhận qua phần mềm 370 văn bản. Đã hoàn thành 256 văn bản (trong đó 84 văn bản có xử lý và lưu tham khảo 172 văn bản; Đang thực hiện và chưa thực hiện 114 văn bản trong đó quá hạn 56 văn bản.

Phần mềm Đăng ký lịch và Phát hành giấy mời qua mạng: Từ ngày 01/10/2018 đến  23/10/2018, Số lượng giấy mời đã gửi chỉ LĐ đơn vị tham dự: 13; Số lượng giấy mời nhận từ các đơn vị khác: 17

Phần mềm ý kiến chỉ đạo điều hành: Từ ngày 01/10/2018 đến 23/10/2018 UBND tỉnh có 7 ý kiến chỉ đạo, đã thực hiện 3 ý kiến đúng hạn, 4 ý kiến đang thực hiện chưa đến hạn báo cáo.

Phần mềm tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo đã được cập nhật thường xuyên và tập trung chỉ đạo xử lý.

6. Hoạt động Trung tâm hành chính công: Từ ngày 01/10 đến ngày 23/10/2018:

Trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận 1166 hồ sơ. Trong đó các cơ quan chuyên môn đã giải quyết 514 hồ sơ đạt 44% (đúng hạn: 503 hồ sơ đạt 97,8%; trễ hạn: 11 hồ sơ chiếm 2,2%). Đang giải quyết: chưa đến hạn 643 hồ sơ; trễ hạn 09 hồ sơ.

Trung tâm đã tiếp nhận 264 hồ sơ trực tuyến, chủ yếu là hồ sơ thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh hộ cá thể, cấp giấy phép xây dựng, bảo trợ xã hội và lĩnh vực người có công.

Cơ quan Thuế đã tiếp nhận, giải quyết 333 hồ sơ (333 hồ sơ liên thông từ Chi nhánh VPĐK đất đai huyện để Xác định nghĩa vụ tài chính). Đã giải quyết 253 hồ sơ chiếm 75,9%; đang giải quyết 83 hồ sơ chiếm 14,1%.

Bảo hiểm xã hội huyện đã tiếp nhận và giải quyết 01 hồ sơ. Công an tiếp nhận và giải quyết 04 hồ sơ.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH.

1. Quân sự - Quốc phòng:

Triển khai tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019, chỉ đạo các Cụm tổ chức sinh hoạt Cụm ATLC-SSCĐ Quý III.

Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Phục vụ Bộ CHQS tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ QS-QP, xây dựng định hướng nội dung diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.

2. An ninh: Trong tháng có 399 lượt người nước ngoài, việt kiều đến địa bàn, so với tháng 9/2018 giảm 290 lượt, trong đó Việt kiều 38 lượt, khách du lịch nước ngoài 361 lượt. Hoạt động của Việt kiều, NNN đến địa bàn chủ yếu là thăm thân, du lịch.

Hoạt động của Đoàn lâm thời: Trong tháng, có 03 đoàn/4 lượt người (43 NNN) đến địa bàn để khảo sát các dự án tài trợ về nông nghiệp, y tế và các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động trên đều được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Về an ninh tôn giáo:

Phật giáo: Diễn ra các lễ lượt như khóa tu liên khuôn (NPĐ Đông A, Phú Lương), lễ trai đàn chẩn tế, cầu siêu, giải oan bạt độ (NPĐ Phước Linh - Phú Mỹ), thu hút nhiều tu sĩ và khoảng 500 đạo hữu trên địa bàn tham dự, kinh phí tổ chức khoảng 260 triệu đồng, đã phát 300 suất quà từ thiện cho các hộ nghèo, các hoạt động trên đều được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Thiên Chúa giáo: Nổi lên là hoạt động tổ chức Lễ Tạ ơn (Giáo xứ Mong B - Vinh Thái); Lễ mừng kinh thánh Toma Trần Văn Thiện và ngày Bổn mạng gia đình cựu chủng sinh Huế (Giáo xứ An Truyền - Phú An) thu hút khoảng 40 linh mục, nữ tu và khoảng 400 giáo dân tham dự, kinh phí tổ chức khoảng 60 triệu đồng. Đáng chú ý, trên địa bàn có 04 linh mục đến nhậm chức quản xứ, phó quản xứ các giáo xứ theo quyết định của Tổng giáo phận Huế. Họ đạo Mậu Tài - Phú Mậu tổ chức họp giáo dân để lấy ý kiến về việc xin đất xây dưng Nhà thờ Mậu Tài theo chỉ đạo của linh mục Lê Minh Phú. Tại thôn 5, Vinh Thanh phát hiện 01 trường hợp giáo dân tập kết vật liệu tại khu vực hồ nuôi tôm để chuẩn bị dựng tượng Đức Mẹ.

Về trật tự an toàn xã hội: Tội phạm về TTXH: xảy ra 06 vụ (Trộm cắp tài sản: 05, cố ý gây thương tích: 01), so với tháng 9/2018 tăng 03 vụ (tăng 100%); Tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường: Chưa phát hiên xảy ra; Tai nạn giao thông: Không xảy ra; Tai nạn khác: xảy ra 01 vụ đuối nước ở Phú Diên, 01 vụ tự tử ở Phú Hải.

3. Công tác tư pháp: Chứng thực: Bản sao: 200 trường hợp; Chữ ký người dịch: 31 trường hợp. Hộ tịch: Kết hôn có yếu tố nước ngoài: 12 trường hợp (đã giải quyết 07, đang giải quyết: 05); Thay đổi, cải chính: 26 trường hợp (đã giải quyết 21, đang giải quyết: 05); Cấp trích lục: 05 trường hợp; Ghi chú ly hôn: 01 trường hợp; Khai sinh: 01 trường hợp.

Phổ biến Giáo dục pháp luật: Rà soát các chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới tại UBND xã Phú Hải; Ban hành Quyết định về việc Công nhận báo cáo viên pháp luật của huyện; Tổ chức hội nghị triển khai Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo.

Công tác khác: Ban hành Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của UBND huyện về Ban hành quy chế về tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

4. Công tác Nội vụ:

Ban hành Kế hoạch triển khai sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ trên địa bàn huyện Phú Vang năm 2018; thực hiện sáp nhập các trường học theo kế hoạch.

Ban hành Kế hoạch tuyển dụng cấp xã, thị trấn thuộc huyện Phú Vang năm 2018; Điều động luân chuyển công chức Địa chính, tư pháp các xã, thị trấn.

Thành lập Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và Kế hoạch kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện. Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại kết quả công tác cải cách hành chính, thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính.

5. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Vinh Hà về công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo; của Chủ tịch UBND xã Vinh Thái về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại xã Vinh Thái. Triển khai thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách tại 02 đơn vị: Trường THCS An Bằng - Vinh An và Trường Mầm non Phú Hải. Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra tại các đơn vị được thanh tra.

Phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ tại xã Vinh An; Duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp công dân của huyện. Trong tháng 10, đã tiếp nhận được 01 đơn kiến nghị của công dân, đã chuyển đến UBND xã Vinh Thanh để kiểm tra, xem xét giải quyết.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 11 NĂM 2018

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

- Khảo sát các đề án đăng ký kế hoạch khuyến công địa phương năm 2019.

- Đầu tư các gờ giảm tốc, biển báo các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường huyện, nội thị Phú Đa;

- Thực hiện ra quân kiểm tra an toàn giao thông đường thủy nội địa tại Đầm Chuồn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018.

- Chuẩn bị Hội nghị Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trên địa bàn của huyện.

- Ban hành Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ nguồn bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển.

- Hoàn thiện hồ sơ đạt chuẩn nông thôn mới của 2 xã Phú Hải và Phú Hồ.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018. Cấp kinh phí môi trường đợt 2 năm 2018.

- Tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng làm tốt công tác tín dụng cho vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho nhân dân. 

II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI:

- Ban hành Quyết định công nhận các đơn vị văn hóa năm 2018.

- Hoàn thành hồ sơ đạt chuẩn quốc gia trường MN Phú Hải, Vinh Thanh; TH Phú Hồ, Phú Xuân 2, Vinh Thanh 1; THCS Phú Đa, Phú Hải, Phú Thuận, Vinh Thái và đón đoàn kiểm tra, công nhận trường chuẩn quốc gia năm 2018 của Tỉnh.

- Chỉ đạo các trường nhập dữ liệu vào phần mềm của Bộ GD-ĐT. Đón đoàn kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi, Tiểu học, THCS và Xóa mù chữ năm 2018

- Triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên ngành Hành nghề Y Dược tư nhân.

- Phối hợp với các đơn vị tuyển dụng XKLĐ tổ chức các buổi tư vấn về XKLĐ ở các xã, thị trấn nhằm nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

- Tiến hành thực hiện công tác chi trả hỗ trợ cho sinh viên đối với các địa phương bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 12/CP

- Tập trung tập huấn triển khai một cửa hiện đại cho cán bộ, công chức của UBND các xã, thị trấn. Ban hành danh mục quy trình hóa theo tiêu chuẩn TCVN ISO TCVN ISO 9001:2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:

1. Công tác Quân sự - Quốc phòng:

Tiếp tục triển khai sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ở các xã, thị trấn còn lại. Chuẩn bị tốt các nội dung để làm việc với Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu và tỉnh kiểm tra công tác giáo dục QP-AN tại huyện.

Tổ chức phúc tra quân nhân dự bị tiểu đoàn dự bị động viên huyện năm 2018.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ QS-QP và chỉ đạo các xã, thị trấn tổng kết thực hiện nhiệm vụ QS-QP, công tác xây dựng cơ sở ATLC-SSCĐ năm 2018, ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2019.

2. An ninh - Trật tự:

- Nắm tình hình, quản lý Việt kiều, NNN, đoàn lâm thời đến lưu trú, hoạt động trên địa bàn, tình hình hoạt động cùa Hội AEDC và các tổ chức xã hội dân sự.

- Tiếp tục điều tra các vụ án đã khởi tố, xác minh, giải quyết các tin báo, tố giác tội phạm đã tiếp nhận, nâng cao tỉ lệ điều tra, truy xét án, tăng cường gọi hỏi, răn đe các đối tượng hình sự, sử dụng trái phép chất ma túy, nắm tình hình quản lý ngân sách, đất đai, tình hình an ninh nội bộ tại các cơ quan, việc sáp nhập thôn và các trường học trên địa bàn.

- Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn công tác đăng ký, quản lý cư trú, thu phiếu thu thập thông tin dân cư, kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hậu kiểm các cơ sở đã cấp giấy theo kế hoạch.

3. Công tác Tư pháp: Tiếp tục thực hiện tốt công tác Tư pháp theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 9/11.

4. Công tác Nội vụ:

Tiếp tục triển khai đưa vào hoạt động Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cho các xã, thị trấn; Phối hợp với phòng Giáo dục và đào tạo huyện thực hiện rà soát và phân bổ biên chế sự nghiệp cho các trường học trực thuộc UBND huyện năm học 2018-2019. Xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2019.

Đôn đốc các đơn vị thực hiện sáp nhập các thôn có quy mô nhỏ trên địa bàn huyện. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 113/2018/ND-CP, ngày 31/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Tổ chức chấm điểm công tác cải cách hành chính cho các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn.

Chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện và kịp thời xử lý những vấn đề tôn giáo nhạy cảm, giữ vững an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện.

5. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách tại 02 đơn vị: Trường THCS An Bằng - Vinh An và Trường Mầm non Phú Hải. Đôn đốc việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra tại các đơn vị được thanh tra. Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019.

Phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ tại các xã, thị trấn và tại trụ sở Tiếp công dân huyện.

Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận và mới phát sinh.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.929.192
Truy cập hiện tại 518