Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Ngày cập nhật 26/01/2022
 ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ VANG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:  88   /QĐ-UBND
Phú Vang, ngày   20   tháng 01  năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Theo hồ sơ đánh giá, biên bản tổng hợp của các thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 14 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. (có Danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao cho Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện chịu trách nhiệm đăng tải danh sách các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên trang thông tin điện tử huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng phòng Tư pháp và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn có danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký)

       Trần Thanh Long

 

DANH SÁCH

CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2021

(Ban hành theo Quyết định số  88  /QĐ-UBND ngày  20   tháng 01 năm 2022)

STT
TÊN CÁC XÃ, THỊ TRẤN
01
Xã Vinh Hà
02
Xã Vinh An
03
Xã Phú Thuận
04
Xã Phú Xuân
05
Xã Phú An
06
Thị trấn Phú Đa
07
Xã Phú Hải
08
Xã Phú Gia
09
Xã Vinh Thanh
10
Xã Phú Mỹ
11
Xã Phú Diên
12
Xã Vinh Xuân
13
Xã Phú Lương
14
Xã Phú Hồ
 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.419.072
Truy cập hiện tại 690