Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021
Ngày cập nhật 05/07/2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 16  tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, kỳ họp thứ 11 về dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 16  tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, kỳ họp thứ 11 về kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2021 huyện Phú Vang;

Căn cứ Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND huyện Phú Vang về việc giao dự toán NSNN huyện năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Phú Vang về việc giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB và nhiệm vụ chủ đầu tư năm 2021 - nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất;

Theo đề nghị của Trưởng phòng - Tài chính Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính  Kế hoạch  huyện và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 2.651