Tìm kiếm tin tức
Thông tin Chỉ đạo, điều hành
Ngày 21/8/2019 Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang đã ban hành Quyết định số 2659/QĐ-UBND về việc Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Phú Vang
     Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiển của Việt nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước hiệu quả hoạt động của NHCSXH, ngày 22/11/2014, Ban cháp hành trung Ương Đảng đã ban hành chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội. Có thể nói đây là chỉ thị rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào DTTS… vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.
Ngày 31 tháng 5 năm 2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND  về việc Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (Quyết định ban hành quy định được đính kèm file bên dưới)
Ngày  13 tháng 3 năm 2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 22 tháng 01 năm 2019 UBND huyện Phú Vang đã ban hành Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019  
Ngày 15/01/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất  năm 2019 của huyện Phú Vang
Ngày 11/10/2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2252/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế. Nhằm Quy định rõ cách thức quản lý các văn bản đến, văn bản đi tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế theo một phương pháp thống nhất, khoa học nhằm đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ, chính xác, bảo mật và an toàn thông tin phục vụ cho lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, quản lý điều hành công việc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức. Quyết định được đính kèm bên dưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.744.152
Truy cập hiện tại 212