Tìm kiếm tin tức
 
Tin chinh 2016
Quay lại123456Xem tiếp
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở CÔNG AN HUYỆN PHÚ VANG
Ngày cập nhật 20/11/2017

Thời gian qua, Công an huyện Phú Vang tập trung chỉ đạo các đơn vị rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành mới quy chế làm việc; đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để phù hợp tình hình hiện nay, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của ngành công an nói chung, Công an Phú Vang nói riêng.

Theo đó, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch và bố trí những cán bộ có phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cao, có năng lực công tác chuyên môn trực tiếp tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Công bố công khai số điện thoại cần liên hệ khi có yêu cầu, các quy định của Nhà nước về thủ tục, thời gian, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính để công dân biết, thực hiện và giám sát; tổ chức làm việc ngày thứ bảy để giải quyết kịp thời công việc dân yêu cầu. Thực hiện Ðề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Chính phủ, Công an huyện đã rà soát những thủ tục hành chính có liên quan công dân, tổ chức thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Nhờ triển khai tích cực các giải pháp cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, đã tạo thuận lợi và giảm thời gian giải quyết công việc cho công dân và doanh nghiệp. Trong lĩnh vực quản lý, giả quyết hồ sơ luôn nhanh gọn, giảm bớt các thủ tục rườm rà; thời gian cấp giấy thông hành không quá năm ngày đối với công dân, không quá ba ngày đối với cán bộ, viên chức. Hình thức tiếp nhận hồ sơ cũng được cải tiến, công dân có thể lựa chọn đến trực tiếp tại cơ quan quản lý để nộp hồ sơ hoặc có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Thời gian qua, đã tiếp nhận và giao trả cho công dân, bảo đảm nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Lãnh đạo công an tỉnh tổ chức phân cấp cho công an cấp huyện thực hiện đăng ký quản lý mô-tô theo hướng dẫn tại Thông tư 06 của Bộ Công an, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc bấm chọn biển số phương tiện, phòng ngừa hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của người làm công tác này. Thời gian cấp giấy đăng ký phương tiện được rút ngắn, nhận hồ sơ và trả kết quả trong một ngày, thủ tục nhanh gọn, thái độ niềm nở; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đăng ký phương tiện.

Các phòng nghiệp vụ có liên quan, công an các huyện, thống nhất cải tiến rút ngắn thời gian cấp mới Giấy chứng minh nhân dân (CMND) không quá 15 ngày, cấp lại không quá 20 ngày.

Tổ chức triển khai thực hiện Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh tiến hành rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành, sửa đổi, bổ sung những văn bản không còn phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cũng được thực hiện trong ngày.

Với những kết quả đã đạt được, Công an huyện Phú Vang từng bước thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần vào công cuộc xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Ðể đạt được những kết quả đáng ghi nhận nói trên, bài học kinh nghiệm đầu tiên rút ra là lãnh đạo công an các cấp phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, yêu cầu của công tác cải cách hành chính, từ đó bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp để tăng cường sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Ðồng thời xác định đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của lực lượng Công an; gắn việc thực hiện Cải cách hành chính với thực hiện các quy chế dân chủ trong công an  nhân dân và thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ðẩy mạnh cải cách hành chính cũng là nhằm để thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ". Coi kết quả thực hiện cải cách hành chính là một trong những tiêu chí thi đua hằng năm của các đơn vị.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thái độ phục vụ nhân dân. Thường xuyên tổ chức các buổi tiếp xúc, tọa đàm để nhân dân tham gia góp ý kiến cho lực lượng công an, có giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của người dân, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Một trong những biện pháp quan trọng là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; kiên quyết xử lý, điều chuyển vị trí công tác đối với những cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân, tổ chức; thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt và giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác này.

Thùy Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
     Sáng ngày 5/9, cùng với các trường học trên địa bàn tỉnh, hơn 32 nghìn học sinh từ khối Mầm non đến THPT trên địa bàn huyện Phú Vang hân hoan  tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019– 2020....
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở CÔNG AN HUYỆN PHÚ VANG
Ngày cập nhật 20/11/2017

Thời gian qua, Công an huyện Phú Vang tập trung chỉ đạo các đơn vị rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành mới quy chế làm việc; đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để phù hợp tình hình hiện nay, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của ngành công an nói chung, Công an Phú Vang nói riêng.

Theo đó, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch và bố trí những cán bộ có phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cao, có năng lực công tác chuyên môn trực tiếp tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Công bố công khai số điện thoại cần liên hệ khi có yêu cầu, các quy định của Nhà nước về thủ tục, thời gian, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính để công dân biết, thực hiện và giám sát; tổ chức làm việc ngày thứ bảy để giải quyết kịp thời công việc dân yêu cầu. Thực hiện Ðề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Chính phủ, Công an huyện đã rà soát những thủ tục hành chính có liên quan công dân, tổ chức thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Nhờ triển khai tích cực các giải pháp cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, đã tạo thuận lợi và giảm thời gian giải quyết công việc cho công dân và doanh nghiệp. Trong lĩnh vực quản lý, giả quyết hồ sơ luôn nhanh gọn, giảm bớt các thủ tục rườm rà; thời gian cấp giấy thông hành không quá năm ngày đối với công dân, không quá ba ngày đối với cán bộ, viên chức. Hình thức tiếp nhận hồ sơ cũng được cải tiến, công dân có thể lựa chọn đến trực tiếp tại cơ quan quản lý để nộp hồ sơ hoặc có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Thời gian qua, đã tiếp nhận và giao trả cho công dân, bảo đảm nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Lãnh đạo công an tỉnh tổ chức phân cấp cho công an cấp huyện thực hiện đăng ký quản lý mô-tô theo hướng dẫn tại Thông tư 06 của Bộ Công an, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc bấm chọn biển số phương tiện, phòng ngừa hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của người làm công tác này. Thời gian cấp giấy đăng ký phương tiện được rút ngắn, nhận hồ sơ và trả kết quả trong một ngày, thủ tục nhanh gọn, thái độ niềm nở; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đăng ký phương tiện.

Các phòng nghiệp vụ có liên quan, công an các huyện, thống nhất cải tiến rút ngắn thời gian cấp mới Giấy chứng minh nhân dân (CMND) không quá 15 ngày, cấp lại không quá 20 ngày.

Tổ chức triển khai thực hiện Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh tiến hành rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành, sửa đổi, bổ sung những văn bản không còn phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cũng được thực hiện trong ngày.

Với những kết quả đã đạt được, Công an huyện Phú Vang từng bước thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần vào công cuộc xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Ðể đạt được những kết quả đáng ghi nhận nói trên, bài học kinh nghiệm đầu tiên rút ra là lãnh đạo công an các cấp phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, yêu cầu của công tác cải cách hành chính, từ đó bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp để tăng cường sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Ðồng thời xác định đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của lực lượng Công an; gắn việc thực hiện Cải cách hành chính với thực hiện các quy chế dân chủ trong công an  nhân dân và thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ðẩy mạnh cải cách hành chính cũng là nhằm để thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ". Coi kết quả thực hiện cải cách hành chính là một trong những tiêu chí thi đua hằng năm của các đơn vị.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thái độ phục vụ nhân dân. Thường xuyên tổ chức các buổi tiếp xúc, tọa đàm để nhân dân tham gia góp ý kiến cho lực lượng công an, có giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của người dân, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Một trong những biện pháp quan trọng là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; kiên quyết xử lý, điều chuyển vị trí công tác đối với những cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân, tổ chức; thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt và giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác này.

Thùy Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở CÔNG AN HUYỆN PHÚ VANG
Ngày cập nhật 20/11/2017

Thời gian qua, Công an huyện Phú Vang tập trung chỉ đạo các đơn vị rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành mới quy chế làm việc; đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để phù hợp tình hình hiện nay, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của ngành công an nói chung, Công an Phú Vang nói riêng.

Theo đó, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch và bố trí những cán bộ có phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cao, có năng lực công tác chuyên môn trực tiếp tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Công bố công khai số điện thoại cần liên hệ khi có yêu cầu, các quy định của Nhà nước về thủ tục, thời gian, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính để công dân biết, thực hiện và giám sát; tổ chức làm việc ngày thứ bảy để giải quyết kịp thời công việc dân yêu cầu. Thực hiện Ðề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Chính phủ, Công an huyện đã rà soát những thủ tục hành chính có liên quan công dân, tổ chức thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Nhờ triển khai tích cực các giải pháp cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, đã tạo thuận lợi và giảm thời gian giải quyết công việc cho công dân và doanh nghiệp. Trong lĩnh vực quản lý, giả quyết hồ sơ luôn nhanh gọn, giảm bớt các thủ tục rườm rà; thời gian cấp giấy thông hành không quá năm ngày đối với công dân, không quá ba ngày đối với cán bộ, viên chức. Hình thức tiếp nhận hồ sơ cũng được cải tiến, công dân có thể lựa chọn đến trực tiếp tại cơ quan quản lý để nộp hồ sơ hoặc có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Thời gian qua, đã tiếp nhận và giao trả cho công dân, bảo đảm nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Lãnh đạo công an tỉnh tổ chức phân cấp cho công an cấp huyện thực hiện đăng ký quản lý mô-tô theo hướng dẫn tại Thông tư 06 của Bộ Công an, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc bấm chọn biển số phương tiện, phòng ngừa hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của người làm công tác này. Thời gian cấp giấy đăng ký phương tiện được rút ngắn, nhận hồ sơ và trả kết quả trong một ngày, thủ tục nhanh gọn, thái độ niềm nở; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đăng ký phương tiện.

Các phòng nghiệp vụ có liên quan, công an các huyện, thống nhất cải tiến rút ngắn thời gian cấp mới Giấy chứng minh nhân dân (CMND) không quá 15 ngày, cấp lại không quá 20 ngày.

Tổ chức triển khai thực hiện Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh tiến hành rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành, sửa đổi, bổ sung những văn bản không còn phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cũng được thực hiện trong ngày.

Với những kết quả đã đạt được, Công an huyện Phú Vang từng bước thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần vào công cuộc xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Ðể đạt được những kết quả đáng ghi nhận nói trên, bài học kinh nghiệm đầu tiên rút ra là lãnh đạo công an các cấp phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, yêu cầu của công tác cải cách hành chính, từ đó bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp để tăng cường sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Ðồng thời xác định đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của lực lượng Công an; gắn việc thực hiện Cải cách hành chính với thực hiện các quy chế dân chủ trong công an  nhân dân và thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ðẩy mạnh cải cách hành chính cũng là nhằm để thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ". Coi kết quả thực hiện cải cách hành chính là một trong những tiêu chí thi đua hằng năm của các đơn vị.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thái độ phục vụ nhân dân. Thường xuyên tổ chức các buổi tiếp xúc, tọa đàm để nhân dân tham gia góp ý kiến cho lực lượng công an, có giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của người dân, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Một trong những biện pháp quan trọng là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; kiên quyết xử lý, điều chuyển vị trí công tác đối với những cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân, tổ chức; thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt và giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác này.

Thùy Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
An toàn vệ sinh thực phẩm
 
Chế độ - Chính sách
 
Khai thác tài nguyên và VSMT
 
Kinh doanh, mùa vụ
 
Pháp luật nhà nước
     Trước tình hình diễn biến phưc tạp của dịch tả lợn Châu Phi, Sáng ngày 19/3, UBND huyện Phú Vang triển khai công tác phòng chống dịch      
Các tin khác
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.744.152
Truy cập hiện tại 281