Tìm kiếm tin tức
Quyết định 5529/QĐ-UBND Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày cập nhật 10/01/2017

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOT ĐỘNG

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG ĐƯỢC CÔNG BỐ

PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5529 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2015

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)

 

 
 

 

 

 

I. Lĩnh vực Tư Pháp

 

 1. Thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
 2. Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
 3. Xác định lại dân tộc
 4. Xác định lại giới tính
 5. Bổ sung hộ tịch
 6. Điều chỉnh hộ tịch
 7. Cấp bản sao từ sổ hộ tịch
 8. Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
 9. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ
 10. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài
 11. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ
 12. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
 13. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt
 14. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt
 15. Chứng thực điểm chỉ trong văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài
 16. Chứng thực văn bản khai nhận di sản
 17. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản
 18. Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở đô thị
 19. Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở đô thị
 20. Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở đô thị
 21. Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở đô thị
 22. Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở đô thị
 23. Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở đô thị
 24. Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở đô thị
 25. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
 26. Chứng thực văn bản thừa kế tài sản gắn liền với đất ở đô thị
 27. Xác nhận việc sổ đăng ký hộ tịch không còn lưu giữ
 28. Thu hồi và hủy bỏ các giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã cấp trái quy định của pháp luật
 29. Giải quyết khiếu nại việc từ chối chứng thực không đúng với quy định của pháp luật

II. Lĩnh vực Kinh tế tập thể, hợp tác xã

 1. Đăng ký kinh doanh hợp tác xã
 2. Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã
 3. Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (trường hợp HTX lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong cùng một tỉnh)
 4. Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (trường hợp HTX lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở tỉnh khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính)
 5. Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã
 6. Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã
 7. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã (Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh)
 8. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã (Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh khác)
 9. Đăng ký đổi tên hợp tác xã
 10. Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã
 11. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã
 12. Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã
 13. Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã
 14. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã
 15. Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi
 16. Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia
 17. Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách
 18. Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất
 19. Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập
 20. Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã
 21. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
 22. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi mất)
 23. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng)
 24. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (Khi mất)
 25. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (bị hư hỏng)
 26. Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 27. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 28. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 29. Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

III. Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường

 1. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác
 2. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
 3. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng
 4. Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán
 5. Cấp Giấy chứng nhận cho trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu công trình có sử dụng đất
 6. Cấp Giấy chứng nhận cho trường hợp người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (kể từ ngày 10/12/2010)
 7. Cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận
 8. Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
 9. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất
 10.  Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng trồng
 11. Xác nhận thay đổi thông tin về số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất
 12. Đính chính Giấy chứng nhận khi phát hiện sai sót
 13. Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 14. Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 15. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 16. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 17. Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 18. Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bão lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 19. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
 20. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất (Trường hợp tài sản đã được chứng nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)
 21. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất (Trường hợp tài sản đã hình thành, nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)
 22. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất (Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất được tạo lập trên đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất không hình thành pháp nhân mới mà chủ sở hữu tài sản đó đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)
 23. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất (Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất được tạo lập trên đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất không hình thành pháp nhân mới mà tài sản đó đã hình thành, nhưng chủ sở hữu tài sản chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)
 24. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở của tổ chức, cá nhân mua của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, mà người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất)
 25. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở của tổ chức, cá nhân mua của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP , mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất)
 26. Đăng ký thay đổi nội dung thế chập đã đăng ký
 27. Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký
 28. Xoá đăng ký thế chấp
 29. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp
 30. Yêu cầu cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 31. Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật
 32. Thu hồi đất với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong trường hợp tự nguyện trả lại đất
 33. Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp 
 34. Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối
 35. Giao đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân
 36. Cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân
 37. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân
 38. Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất
 39. Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
 40. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép
 41. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép
 42. Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
 43. Đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường
 44. Cấp giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 45. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

IV. Lĩnh vực Xây dựng

 1. Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị
 2. Gia hạn giấy phép xây dựng
 3. Điều chỉnh giấy phép xây dựng
 4. Cấp giấy phép xây dựng tạm
 5. Cấp phép di dời công trình
 6. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
 7. Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
 8. Cấp mới số nhà
 9. Cấp đổi số nhà
 10. Điều chỉnh số nhà
 11. Chấp thuận phương án phá dỡ các công trình xây dựng
 12. Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng
 13. Cung cấp thông tin quy hoạch
 14. Chấp thuận địa điểm xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động
 15. Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động
 16. Cấp Giấy phép đào đường vỉa hè
 17. Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông
 18. Cấp giấy phép thi công các công trình giao thông

V. Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng (Công thương)

 1. Cấp giấy phép bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
 2. Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
 3. Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
 4. Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

5.Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

VI. Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch

 1. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình
 2. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
 3. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
 4. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng
 5. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
 6. Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán
 7. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản
 8. Điều chuyển tài sản nhà nước
 9. Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước
 10. Thanh lý tài sản nhà nước

VII. Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

 1. Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân
 2. Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn
 3. Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân
 4. Thẩm định và phê duyệt phương án khai thác rừng cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
 5. Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
 6. Cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn NSNN, vốn viện trợ không hoàn lại cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
 7. Cấp phép khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
 8. Cấp phép khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh (đối với rừng tự nhiên) cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
 9. Cấp phép khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh (trong rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại) cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
 10. Cấp phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
 11. Phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân
 12. Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
 13. Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
 14. Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại
 15. Phê duyệt hỗ trợ dầu cho ngư dân
 16. Cấp bù thủy lợi phí

VIII. Lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội

 1. Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết cấp lại bằng hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công”
 2. Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
 3. Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
 4. Đề nghị giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến
 5. Đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng
 6. Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
 7. Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
 8. Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.
 9. Đề nghị giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng
 10. Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995
 11. Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần
 12. Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá
 13. Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ
 14. Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh
 15. Đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng
 16. Đề nghị giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo
 17. Đề nghị giải quyết cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên
 18. Đề nghị giải quyết chế độ hỗ trợ phổ cập THCS cho học sinh
 19. Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học
 20. Giải quyết chế độ trợ cấp cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề
 21. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ
 22. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc hộ gia đình nghèo
 23. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm
 24. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
 25. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo; người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên
 26. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần
 27. Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội
 28. Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội
 29. Giải quyết trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội
 30. Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 31. Tiếp nhận đối tượng xin vào cơ sở bảo trợ xã hội
 32. Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập
 33. Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, quy chế của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập
 34. Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập
 35. Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm
 36. Xét công nhận xã phường phù hợp với trẻ em
 37. Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo
 38. Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
 39. Cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
 40. Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi
 41. Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi từ quận, huyện, thị xã, thành phố khác chuyển đến
 42. Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng
 43. Giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng
 44. Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội

IX. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 1. Thành lập trường mầm non
 2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non
 3. Sáp nhập, chia tách trường mầm non
 4. Đình chỉ hoạt động trường mầm non
 5. Giải thể trường mầm non
 6. Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục
 7. Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục
 8. Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
 9. Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục        
 10. Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập)       
 11. Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục vi phạm Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
 12. Thành lập hoặc cho phép thành lập trường Tiểu học
 13. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Tiểu học
 14. Sáp nhập, chia tách trường tiểu học
 15. Đình chỉ hoạt động  trường tiểu học
 16. Giải thể Trường Tiểu học theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường
 17. Giải thể Trường Tiểu học vi phạm Điều lệ Trường Tiểu học
 18. Thành lập hoặc cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở
 19. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở
 20. Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở
 21. Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở
 22. Giải thể Trường Trung học cơ sở theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường
 23. Giải thể Trường Trung học cơ sở vi phạm Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
 24. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
 25. Đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng
 26. Giải thể trung tâm học tập cộng đồng
 27. Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non
 28. Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học
 29. Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở
 30. Cấp bằng tốt nghiệp THCS
 31. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS
 32. Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở
 33. Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp THCS
 34. Tiếp nhận giáo viên, nhân viên từ nơi khác đến
 35. Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
 36. Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS
 37. Cấp giấy phép dạy thêm - học thêm cấp tiểu học, THCS

X. Lĩnh vực Văn hóa

 1. Công nhận “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”
 2. Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
 3. Đăng ký hoạt động thư viện của tổ chức cấp huyện, cấp xã có trụ sở đóng trên địa bàn
 4. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản)

XI. Lĩnh vực Y tế

 1. Cấp giấy chứng nhận “Làng sức khoẻ”, “Khu dân cư sức khỏe”, “Tổ dân phố sức khoẻ”
 2. Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

XII. Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ

 1. Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
 2. Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
 3. Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
 4. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
 5. Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
 6. Cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động tại huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn
 7. Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn
 8. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn
 9. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
 10. Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ do thay đổi, bổ sung
 11. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn
 12. Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn
 13. Cho phép quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động trở lại
 14. Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn

XIII.Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng

 1. Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
 2. Khen thưởng chuyên đề, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có yếu tố nước ngoài
 3. Khen thưởng đột xuất
 4. Xác nhận cấp, đổi hiện vật đối với người có công trong kháng chiến
 5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến khen thưởng

XIIII. Lĩnh vực Tôn giáo

 1. Đăng ký hội đoàn tôn giáo
 2. Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
 3. Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở
 4. Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
 5. Chấp thuận các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo
 6. Chấp thuận việc truyền đạo, giảng đạo của chức sắc, nhà tu hành diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo
 7. Đăng ký cho các dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác
 8. Tiếp nhận thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo có phạm vi trong huyện
 9. Tiếp nhận thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động của chức sắc, nhà tu hành

XV. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo

 1. Tiếp dân
 2. Xử lý đơn thư
 3. Giải quyết khiếu nại lần 1
 4. Giải quyết khiếu nại lần 2

Giải quyết tố cáo

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.458
Truy cập hiện tại 971