Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tài liệu hệ thống ISO
          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;           Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;           Căn cứ Thông tư 26/2014/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống nhà nước;           Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/03/2015 của UBND tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;           Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh về việc công bố bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các cơ quan cấp huyện được tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;           Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.           Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, QUYẾT ĐỊNH:           Điều 1. Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại UBND huyện Phú Vang phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (kèm theo phụ lục).           Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 4847/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND huyện Phú Vang.           Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  Chủ tịch UBND huyện: La Phúc Thành Đã ký
6 Quy trình hệ thống và sổ tay chất lượng ISO 9001:2008 cấp xã
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 325