Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai danh mục công trình, dự án đã đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 09/08/2022
THÔNG BÁO
Về việc công khai danh mục công trình, dự án đã đăng ký
bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Vang

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Vang;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện công khai danh mục công trình, dự án năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Vang đã được Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất với nội dung công khai bao gồm: Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phú Vang kèm theo Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Địa điểm công khai: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện và Cổng thông tin điện tử huyện Phú Vang.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thông báo công khai danh mục công trình, dự án năm 2022 đã UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Vang để các tổ chức và hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.641.479
Truy cập hiện tại 2.083