Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÁC CHỈ TIÊU KTXH CHỦ YẾU, CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN, ĐẦM PHÁ HUYỆN PHÚ VANG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045.
Ngày cập nhật 23/10/2019

Căn cứ Công văn số 390/SKHĐT-THQH ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo sơ kết 2 năm việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TU Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV gắn với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW. UBND huyện Phú vang xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, các chương trình, dự án trọng điểm liên quan thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, đầm phá huyện Phú Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như sau: 

I. Mục tiêu chung:

1- Tiếp tục hoàn thành xây dựng Phú Vang trở thành trung tâm kinh tế biển và đầm phá mạnh của tỉnh. Lấy kinh tế biển làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

2- Xây dựng cụm Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Thuận An thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá bao gồm sửa chửa đóng mới tàu thuyền, chế biển thủy sản ...làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

3- Tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế biển và đầm phá gắn với quốc phòng - an ninh, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, đảm bảo sự phát triển bền vững về kinh tế xã hội, môi trường của vùng biển, ven biển và đầm phá.

4- Phát triển mạnh cả lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến các sản phẩm thủy, hải sản và dịch vụ du lịch ven biển, đầm phá. Phấn đấu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, kinh tế biển và đầm phá giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế của huyện.

II. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu:

1. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 4.500 tấn, trong đó sản lượng tôm 2.300 tấn.

2. Sản lượng khai thác thủy sản đạt 33.000 tấn, bình quân sản lượng tăng hàng năm 500 tấn.

3. Hàng năm đóng mới tàu thuyền công suất cao đánh bắt xa bờ 4-5 chiếc, cải hoán tàu thuyền nâng công suất 15-20 chiếc.

4. Thu nhập bình quân đầu người các địa phương ven biển và đầm phá gấp từ 1,2 lần trở lên so với thu nhập bình quân của cả nước.

III. Các Chương trình, Dự án trọng điểm:

  1. Các chương trình:
  1. Chương trình phát triển đánh bắt xa bờ.
  2. Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.
  3. Chương trình phát triển du lịch- dịch vụ biển và đầm phá.
  1. Các dự án:

a. Dự án đầu tư hổ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và trang thiết bị nghề cá hiện đại để phát triển đánh bắt xa bờ.

b. Dự án đầu tư hổ trợ cơ sở hạ tầng cho các vùng nuôi tập trung công nghệ cao.

c. Dự án đầu tư hổ trợ phát triển du lịch-dịch vụ biển và đầm phá.

d. Dự án đầu tư hổ trợ xây dựng cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Thuận An.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.511.676
Truy cập hiện tại 63