Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

kế hoạch xây dựng bảng giá đất các loại đất của huyện năm 2020 áp dụng cho thời gian 5 năm (2020-2024)
Ngày cập nhật 23/10/2020
KẾ HOẠCH
Về triển khai xây dựng Bảng giá đất năm 2020
áp dụng cho thời gian 05 năm (2020-2024)

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất và Quyết định số 1351/QĐ-BTNMT ngày 04/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 709/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/02/2019 và triển khai Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh;

Căn cứ tình hình thực tế về chuyển nhượng quyền sử dụng đất các loại đất và tình hình phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Vang trong thời gian 01/7/2017 đến 01/7/2019, UBND huyện Phú Vang xây dựng kế hoạch thực hiện điều tra, khảo sát giá đất năm 2020 và xây dựng bảng giá đất năm 2020 áp dụng cho thời gian 05 năm (2020-2024) trên địa bàn huyện như sau:

1. Tình hình thực hiện giá đất 05 năm (2015-2019):

a) Thuận lợi: Việc triển khai thực hiện Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn huyện đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong các lĩnh vực như:

- Lĩnh vực giải phóng mặt bằng: Việc áp giá bồi thường, hỗ trợ về đất nhìn chung được nhân dân và tổ chức đồng tình. Đặc biệt là việc xác định vị trí đất sản xuất nông nghiệp đã đánh giá đúng hạng đất (chất lượng đất); Việc ban hành kịp thời Hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm và Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đã tạo nhiều thuận lợi cho việc tính toán hỗ trợ cho người dân khi bị thu hồi đất.

- Lĩnh vực thu tiền sử dụng: Việc áp dụng giá đất ở 05 năm (2015-2019) để thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất với nhau được người dân chấp nhận. Đặc biệt là việc phân khu vực, vị trí cụ thể, chi tiết giá đất ở đến từng đơn vị xã, thị trấn và các khu vực giáp ranh của huyện tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng để người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

b) Khó khăn tồn tại: Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, khi áp dụng Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn còn bốc lộ một số tồn tại như: Việc quy định giá đất ở một số địa bàn (Phú Thượng, Thuận An, Phú Mỹ,...), một số tuyến đường (Quốc lộ 49A, Quốc lộ 49B, Tỉnh lộ 10A qua Khu C - Đô thị mới An Vân Dương…) còn thấp so với giá thị trường; một số nhóm xã nông thôn áp dụng chung mức giá đất ở theo khu vực còn chưa hợp lý;... đã gây thất thu không nhỏ trong việc thu tiền sử dụng đất và gây khó khăn trong việc áp giá bồi thường thiệt hại về đất ở.

c) Một số kiến nghị: Từ những khó khăn tồn tại nêu trên, UBND huyện Phú Vang kiến nghị một số nội dung sau:

- Do giá thị trường chuyển nhượng QSD đất một số địa bàn, tuyến đường có sự chênh lệch lớn so với giá đất ở 05 năm (2015-2019), trong năm 2020 đề nghị giá đất ở cần phải điều chỉnh tăng cho phù hợp với thực tế và phù hợp với khung giá đất do Chính phủ ban hành theo Luật Đất đai năm 2013.

- Đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào Bảng giá các loại đất các tuyến đường tại thị trấn Thuận An và Phú Đa vì đã được Tỉnh, Huyện đầu tư hạ tầng khang trang và Tuyến Quốc lộ 49A tại xã Phú Thượng cần điều chỉnh tăng cho phù hợp với thực tế.

2. Kế hoạch tổ chức điều tra giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2020 để đề xuất xây dựng Bảng giá đất 05 năm (2020-2024):

UBND huyện Phú Vang xây dựng kế hoạch chọn điểm, đối tượng và số phiếu điều tra để thực hiện điều tra, khảo sát, thống kê, báo cáo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm trong thời gian từ 01/07/2017 đến 01/7/2019 làm cơ sở đề xuất xây dựng Bảng giá các loại đất năm 2020 áp dụng cho thời gian 05 năm (2020-2024) trên địa bàn huyện như sau:

 a) Chọn điểm điều tra: Điểm điều tra được xác định theo đơn vị hành chính cấp xã. Việc chọn điểm điều tra phải đảm bảo yêu các cầu sau: 

- Số xã, thị trấn được chọn làm điểm điều tra phải đạt từ 50% trở lên so với tổng số xã, thị trấn.

  - Số xã, thị trấn được chọn làm điểm điều tra phải đại diện cho loại đất điều tra và được phân bố đều trên địa bàn huyện.

  * Từ các yêu cầu trên, dự kiến chọn điểm điều tra tại các đơn vị sau: Thuận An, Phú Đa, Phú Thượng, Phú Dương, Phú An, Phú Thanh, Vinh Thanh, Phú Mỹ, Phú Xuân, Phú Hồ, Phú Hải, Vinh Phú; Vinh Thái; Vinh Hà (14 điểm).

b) Chọn đối tượng (thửa đất) điều tra: Tại mỗi điểm điều tra, khảo sát, số lượng thửa đất cần điều tra, khảo sát đối với từng loại đất phải đạt từ 50% thửa trở lên trong tổng số thửa đất của loại đất đó đã chuyển nhượng thành công trong năm điều tra (thời gian 01/7/2017 đến 01/7/2019, nhưng không ít hơn 03 thửa). Đối với loại đất cho thu nhập mà trong năm điều tra không có thửa đất nào được chuyển nhượng thành công hoặc được đấu giá thành công thì số lượng thửa đất cần điều tra, khảo sát thông tin về thu nhập phải đạt từ 03 thửa trở lên.

c) Số phiếu điều tra: Dự kiến số lượng phiếu điều xây dựng Bảng giá đất tại 14 điểm điều tra khoảng 550 phiếu.

3. Thời gian thực hiện:

a) Từ ngày 03/5/2019 đến ngày 30/5/2019: Tổ chức điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thị trường, các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra trên địa bàn huyện.

b) Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 20/6/2019: Tổng hợp báo cáo kết quả điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng QSD đất và xây dựng phương án giá đất năm 2020 áp dụng cho thời gian 05 năm (2020-2024) của huyện để thông qua Thường trực HĐND huyện.

c) Từ ngày 21/6/2019 đến ngày 24/6/2019: Hoàn chỉnh phương án giá đất và hồ sơ điều tra giá đất năm 2020 trình Sở Tài nguyên và Môi trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh).

Trên đây là kế hoạch thực hiện xây dựng Bảng giá đất các loại đất năm 2020 áp dụng cho thời gian 05 năm (2020-2024) trên địa bàn huyện. UBND huyện đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn, tổ công tác triển khai thực hiện đúng theo nội dung, thời gian và báo cáo UBND huyện theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.511.946
Truy cập hiện tại 105