Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về việc Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Căn cứ Công văn số 390/SKHĐT-THQH ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo sơ kết 2 năm việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TU Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV gắn với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW. UBND huyện Phú vang xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, các chương trình, dự án trọng điểm liên quan thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, đầm phá huyện Phú Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như sau: 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.419.072
Truy cập hiện tại 700