Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Căn cứ Công văn số 390/SKHĐT-THQH ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo sơ kết 2 năm việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TU Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV gắn với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW. UBND huyện Phú vang xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, các chương trình, dự án trọng điểm liên quan thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, đầm phá huyện Phú Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như sau: 
Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050. Theo đó:
Ngày 27/2/2017 UBND huyện Phú Vang ban hành kế hoạch số 28/KH-UBND về vệc hành động thực hiện Nghị Quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính Phủ  
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGHỀ TRUYỀN THỐNG VÀ LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 (Trích Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 17/1/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)
QUY HOẠCH SẢN XUẤT THUỶ SẢN ĐẦM SAM CHUỒN ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 (Trích Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh)
QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI VINH THANH, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2030 (Trích Quyết định số 324/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 18/2/2014)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Tư họp ngày 05/4/2016 quyết nghị Nghị quyết về phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp và ngành nghề nông thôn của huyện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, với những nội dung chủ yếu sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.071.792
Truy cập hiện tại 77