Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật 01/07/2019

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện   

6 tháng cuối năm 2019

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013; Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;  UBND huyện Phú Vang thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong 6 tháng cuối năm 2019 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (cụ thể xem Lịch tiếp công dân đính kèm).

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Ban Tiếp công dân huyện thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về công tác tiếp công dân; cử cán bộ lãnh đạo tham gia, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ chu đáo các buổi tiếp công dân; thông báo rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm bố trí lịch tiếp công dân định kỳ vào chương trình công tác hàng tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện tổ chức thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được buổi tiếp dân theo lịch thì phải thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp./.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÚ VANG

THỜI GIAN

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

 

03/7/2019

 

 

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

17/7/2019

 

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Xã Phú Hải

24/7/2019

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

07/8/2019

 

Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

21/8/2019

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

Xã Phú Mậu

 

 

28/8/2019

 

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

11/9/2019

 

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

18/9/2019

 

Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Thị trấn Phú Đa

 

25/9/2019

 

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

02/10/2019

 

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

16/10/2019

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Xã Vinh Phú

 

 

30/10/2019

 

 

Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

06/11/2019

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

13/11/2019

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

Xã Phú Thượng

 

27/11/2019

 

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

04/12/2019

Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

18/12/2019

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

Vinh Hà

25/12/2019

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Ban Tiếp Công dân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.575
Truy cập hiện tại 991