Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
Ngày cập nhật 25/06/2018

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÚ VANG

(Ban hành kèm theo Thông báo số 295 /TB-UBND ngày  19/6/2018 của UBND huyện)

THỜI GIAN

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

04/7/2018

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

18/7/2018

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Thanh

25/7/2018

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

08/8/2018

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

22/8/2018

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Diên

29/8/2018

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

12/9/2018

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyệ

Trụ sở Tiếp dân huyện

19/9/2018

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Vinh An

26/9/2018

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

03/10/2018

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

17/10/2018

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Lương

31/10/2018

 

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

07/11/2018

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

21/11/2018

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

(Có đ/c Phan Ngọc Thọ - CT UBND tỉnh)

 

Thị trấn Thuận An

 

28/11/2018

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

05/12/2018

Ông Hồ Viết Nhuận  - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

12/12/2018

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Mỹ

26/12/2018

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.469
Truy cập hiện tại 972