Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2018
Ngày cập nhật 02/01/2018

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÚ VANG

(Ban hành kèm theo Thông báo số 514  /TB-UBND ngày  25 /12/2017 của UBND huyện)

THỜI GIAN

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

 

03/01/2018

 

 

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

17/01/2018

 

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Xã Vinh Hà

31/01/2018

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

07/02/2018

 

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

14/02/2018

Ông La Phúc Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Xã Phú Hồ

 

 

28/02/2018

 

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

07/3/2018

 

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

14/3/2018

 

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Vinh Thanh

 

28/3/2018

 

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

04/4/2018

 

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

18/4/2018

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Phú Hải

 

 

25/4/2018

 

 

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

09/5/2018

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

23/5/2018

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Phú Thượng

 

30/5/2018

 

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

06/6/2018

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

20/6/2018

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

Vinh Phú

27/6/2018

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

phuvang.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.373
Truy cập hiện tại 959