Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2021
Ngày cập nhật 05/07/2021
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện   
6 tháng cuối năm 2021

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013; Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;  UBND huyện Phú Vang thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong 6 tháng cuối năm 2021 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (cụ thể xem Lịch tiếp công dân đính kèm).

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Ban Tiếp công dân huyện thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về công tác tiếp công dân; cử cán bộ lãnh đạo tham gia, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ chu đáo các buổi tiếp công dân; thông báo rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm bố trí lịch tiếp công dân định kỳ vào chương trình công tác hàng tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện tổ chức thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được buổi tiếp dân theo lịch thì phải thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp./.

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÚ VANG

(Ban hành kèm theo Thông báo số 263 /TB-UBND ngày  01 /7/2021 của UBND huyện)

 

THỜI GIAN
NGƯỜI TIẾP
ĐỊA ĐIỂM
 
08/7/2021
 
 
Ông Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện
 
 
 
Trụ sở Tiếp dân huyện
 
21/7/2021
 
Ông Lê Hữu Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện
 
Xã Vinh An
 
28/7/2021
Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện
 
Trụ sở Tiếp dân huyện
11/8/2021
 
Ông Lê Đức Lộc  - Phó Chủ tịch UBND huyện
 
Trụ sở Tiếp dân huyện
19/8/2021
Ông Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện
 
Trụ sở Tiếp dân huyện
 
 
25/8/2021
 
Ông Lê Đức Lộc  - Phó Chủ tịch UBND huyện
 
 
Xã Phú Lương
 
01/9/2021
 
Ông Lê Hữu Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện
 
Trụ sở Tiếp dân huyện
 
16/9/2021
 
Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện
 
Xã Phú Hải
 
29/9/2020
 
Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện
 
Trụ sở Tiếp dân huyện
06/10/2021
 
Ông Lê Hữu Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện
 
 
Trụ sở Tiếp dân huyện
21/10/2021
Ông Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện
 
Xã Vinh Hà
 
 
27/10/2021
 
 
Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện
 
 
Trụ sở Tiếp dân huyện
03/11/2021
Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện
 
Trụ sở Tiếp dân huyện
18/11/2021
Ông Lê Hữu Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện
 
Xã Phú An
 
24/11/2021
 
Ông Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện
 
Trụ sở Tiếp dân huyện
01/12/2021
Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện
 
Trụ sở Tiếp dân huyện
16/12/2021
Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện
 
Xã Vinh Thanh
29/12/2021
Ông Lê Hữu Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện
 
Trụ sở Tiếp dân huyện
 
                                                                                                           UBND HUYỆN PHÚ VANG

 

               

 

Tập tin đính kèm:
Ban Tiếp Công dân huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.473
Truy cập hiện tại 972