Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Ngày cập nhật 04/01/2021

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân

 huyện 6 tháng đầu năm 2021

   

THỜI GIAN

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

06/01/2021

Ông Lê Đình Phong - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

21/01/2021

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch HĐND huyện

Xã Phú Thượng

27/01/2021

Ông Vương Hưng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

03/02/2021

Ông Trần Chiêu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

18/02/2021

Ông Nguyễn Văn Đe - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

25/02/2021

Ông Lê Đình Phong - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Xã Vinh Hà

10/3/2021

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

18/3/2021

Ông Vương Hưng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Xã Phú Thuận

31/3/2020

Ông Trần Chiêu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

07/4/2021

Ông Nguyễn Văn Đe - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

15/4/2021

Ông Lê Đình Phong - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Xã Vinh Xuân

28/4/2021

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

05/5/2021

Ông Vương Hưng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

20/5/2021

Ông Trần Chiêu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Xã Phú Dương

26/5/2021

Ông Nguyễn Văn Đe - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

09/6/2021

Ông Lê Đình Phong - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

17/6/2021

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch HĐND huyện

Xã Phú Diên

30/6/2021

Ông Vương Hưng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

 


 

Ban Tiếp công dân huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.499
Truy cập hiện tại 977