Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Ngày cập nhật 04/01/2021

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÚ VANG

(Ban hành kèm theo Thông báo số   574   /TB-UBND ngày   28  /12/2020 của UBND huyện)

 

 

THỜI GIAN
NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

06/01/2021

Ông Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

21/01/2021

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Thượng

27/01/2021

Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

03/02/2021

Ông Trần Thanh Long  - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

18/02/2021

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

25/02/2021

Ông Lê Đức Lộc  - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Vinh Hà

10/3/2021

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

18/3/2021

Ông Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Thuận

31/3/2020

Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

07/4/2021

Ông Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

15/4/2021

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Vinh Xuân

28/4/2021

Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

05/5/2021

Ông Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

20/5/2021

Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Dương

26/5/2021

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

09/6/2021

Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

17/6/2021

Ông Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Diên

30/6/2021

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Ban Tiếp công dân huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.299
Truy cập hiện tại 954