Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và các đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện    6 tháng đầu năm 2022 (Thay thế Thông báo số 463/TB-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện)
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện    6 tháng cuối năm 2021   Thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013; Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;  UBND huyện Phú Vang thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong 6 tháng cuối năm 2021 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (cụ thể xem Lịch tiếp công dân đính kèm). Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Ban Tiếp công dân huyện thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về công tác tiếp công dân; cử cán bộ lãnh đạo tham gia, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ chu đáo các buổi tiếp công dân; thông báo rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm bố trí lịch tiếp công dân định kỳ vào chương trình công tác hàng tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện tổ chức thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được buổi tiếp dân theo lịch thì phải thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp./.  
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG
     Thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013; Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;  UBND huyện Phú Vang thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong 6 tháng đầu năm 2020 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (cụ thể xem Lịch tiếp công dân đính kèm).
     Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013 và Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Thường trực HĐND huyện Phú Vang thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019 như sau:
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện    6 tháng cuối năm 2019   Thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013; Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;  UBND huyện Phú Vang thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong 6 tháng cuối năm 2019 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (cụ thể xem Lịch tiếp công dân đính kèm). Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Ban Tiếp công dân huyện thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về công tác tiếp công dân; cử cán bộ lãnh đạo tham gia, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ chu đáo các buổi tiếp công dân; thông báo rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm bố trí lịch tiếp công dân định kỳ vào chương trình công tác hàng tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện tổ chức thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được buổi tiếp dân theo lịch thì phải thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp./.
THÔNG BÁO lịch tiếp công dân của thường trực hội đồng nhân dân  huyện 6 tháng cuối năm 2018
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.419.306
Truy cập hiện tại 740