Tìm kiếm tin tức
Lịch tiếp công dân
THÔNG BÁO lịch tiếp công dân của thường trực hội đồng nhân dân  huyện 6 tháng cuối năm 2018
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÚ VANG (Ban hành kèm theo Thông báo số 295 /TB-UBND ngày  19/6/2018 của UBND huyện)
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân  huyện 6 tháng đầu năm 2018
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÚ VANG (Ban hành kèm theo Thông báo số 514  /TB-UBND ngày  25 /12/2017 của UBND huyện)
 
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÚ VANG
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.668.078
Truy cập hiện tại 23