Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo
Thông tin chi tiết có file kèm theo
Có danh sách kèm theo
QUYẾT ĐỊNH  Về việc ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp  Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang năm 2021   HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC   Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;    Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV  ngày  02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc huyện Phú Vang năm 2021; Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Trưởng phòng Nội vụ huyện. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang năm 2021 (có Nội quy kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Ban kiểm tra, sát hạch hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện, các thành viên Ban kiểm tra, sát hạch, thành viên ban kiểm tra giám sát và các thí sinh trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2021 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Phú Vang tổ chức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển để tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo cho các trường học trực thuộc UBND huyện theo Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang.
Kể từ ngày 30/06/2021 PGD NHCSXH huyện Phú Vang đã tiến hành bàn giao dư nợ của 05 xã và thị trấn cho Hội sở Huế, đưa số xã trên địa bàn huyện quản lý từ 19 xã và thị trấn xuống còn 14 xã và thị trấn. Do đó kéo theo các hoạt động tại PGD sau bàn giao cũng thay đổi theo và quan trọng là vấn đề bố trí lịch giao dịch xã lại cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐTDVCSNGD ngày 6/8/2021 về việc phê duyệt nội dung ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệpcho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang năm 2021.  
Theo Thông báo số 263/TB-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Phú Vang về việc bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2021 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thì đồng chí Lê Hữu Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ tại xã Vinh An vào ngày 21/7/2021. Tuy nhiên, do trùng với thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện khóa VII nên buổi tiếp công dân trên tạm hoãn và được bố trí lại vào thời gian thích hợp. UBND huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.  
THÔNG  BÁO Về việc thay đổi địa điểm tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.277.322
Truy cập hiện tại 427