Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO Về việc công khai, lấy ý kiến góp ý về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 10/07/2024
THÔNG BÁO
Về việc công khai, lấy ý kiến góp ý về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang,
tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Thực hiện Điều 43 của Luật Đất đai năm 2013; Điều 8 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Điều 37 của Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Công văn số 144/STNMT-QLĐĐ của Sở Tài nguyên và môi trường về việc triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện;

UBND huyện Phú Vang đã triển khai thực hiện dự án lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang đến nay đã hoàn chỉnh dự thảo hồ sơ. Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đảm bảo tính dân chủ, công khai
theo đúng quy định. UBND huyện Phú Vang công khai, tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang.

Nội dung công khai dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang gồm:

1. Báo cáo tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục các công trình, dự án dự kiến thực hiện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang.

2. Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang.

UBND huyện Phú Vang thông báo công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện để lấy ý kiến của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện từ ngày 08/7/2024 đến ngày 08/8/2024. UBND huyện chủ trì phối hợp với các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (đơn vị tư vấn) tổ chức hội nghị nhân dân lấy ý kiến trực tiếp về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về UBND huyện Phú Vang (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, tiếp thu, giải trình theo quy định./.

(Kèm theo các loại tài liệu liên quan)

Tập tin đính kèm:
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 277