Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO: Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc huyện Phú Vang năm 2023
Ngày cập nhật 18/10/2023
THÔNG BÁO
Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức
sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc huyện Phú Vang năm 2023

 

Căn cứ Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc huyện Phú Vang năm 2023, Hội đồng tuyển dụng thông báo danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo như sau:

  1. Danh mục tài liệu ôn tập vòng 1

I. Kiến thức chung

  1. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/ 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức.

3. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 của Quốc Hội (Chương I, II, IV, V).

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

5. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo.

6. Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Chương II: Điều 5, 6, 7, 8, 9; Chương III). Quyết định số 22/2019/ QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

II. Ngoại ngữ

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

B. Danh mục tài liệu ôn tập vòng 2

I. Danh mục tài liệu kiến thức chuyên ngành cấp mầm non

1. Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

2. Điều lệ trường mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương II: Điều 11, 12, 13, 14, 15; Chương III, IV).

3. Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Chương II: Điều 4, 5, 6, 7, 8; Chương III: Điều 10, 11, 12).

4. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư về Chương trình Giáo dục mầm non.

II . Danh mục tài liệu kiến thức chuyên ngành cấp tiểu học

1. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học.

3. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học.

4. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông.

5. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư số 22/2016 và Thông tư số 30/2014 về đánh giá học sinh tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III . Danh mục tài liệu kiến thức chuyên ngành cấp trung học cơ sở

1. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học học.

3. Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.

5. Thông tư số 22/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh THPT.

IV. Danh mục tài liệu tham khảo kiến thức chuyên ngành đối với vị trí tuyển dụng Kế toán

1. Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.

3. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

4. Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

5. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;

V. Danh mục tài liệu tham khảo kiến thức chuyên ngành đối với vị trí tuyển dụng Thiết bị trường học

1. Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học;

2. Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Danh mục thiết bị  dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở;

3. Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

VI. Danh mục tài liệu tham khảo kiến thức chuyên ngành đối với vị trí tuyển dụng Thư viện trường học

1. Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019;

2. Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện;

3. Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông;

4. Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để thí sinh đăng ký dự tuyển dụng dụng viên sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc huyện Phú Vang năm 2023 được biết./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội Vụ Huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 99