Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Về việc công khai danh mục công trình, dự án đã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 15/03/2023
THÔNG BÁO
Về việc công khai danh mục công trình, dự án đã đăng ký
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Phú Vang

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 04/3/2023 của Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Vang;

Thực hiện Công văn số 321/UBND-TNMT ngày 10/3/2023 của UBND huyện về việc liên quan đến công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Vang.

 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện công khai danh mục công trình, dự án năm 2023 trên địa bàn huyện Phú Vang đã được Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt với nội dung công khai bao gồm: Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phú Vang kèm theo Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Địa điểm công khai: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, Cổng thông tin điện tử huyện Phú Vang và trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thông báo công khai danh mục công trình, dự án năm 2023 trên địa bàn huyện Phú Vang để các tổ chức và hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.927.095
Truy cập hiện tại 259