Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Ngày cập nhật 10/02/2023

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  251 /QĐ-UBND

Phú Vang, ngày 09 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kết quả thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. (có Danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao cho Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện chịu trách công bố kết quả thực hiện trên Trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng phòng Tư pháp và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn có danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH
 

Đã ký

Trần Thanh Long

 

DANH SÁCH

CÁC XÃ, THỊ TRẤN TỰ ĐẠT  CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Kèm theo Quyết định số 251 QĐ-UBND ngày 09  tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vang

 

 

 

Stt

 

 

Tên xã, thị trấn

 

 

Tổng điểm

                  Điểm của từng tiêu chí                

Ghi chú

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

Tiêu chí 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

1

Xã Phú Hải

98.5

10

29

15

20

24.5

 

2

Xã Phú Diên

96

10

30

13.5

18

25

 

3

Xã Vinh Xuân

94.5

10

30

11.5

18

25

 

4

Xã Phú An

94

10

30

11

18

25

 

5

Xã Vinh Hà

93.5

10

28

13

19

23.5

 

6

Xã Phú Mỹ

93

10

28

14

16

25

 

7

Xã Vinh An

93

10

25.5

14

20

23.5

 

8

Xã Phú Gia

92     

10

28

11

20

23

 

9

Xã Phú Thuận

91

10

28

12

18

23

 

10

Xã Phú Xuân

90

10

24.5

13

19

23.5

 

11

Xã Phú Lương

90

10

24.5

13

19

23.5

 

12

Xã Phú Hồ

89

10                        

25.25

11

20

23

 

13

Xã Vinh Thanh

80

10

24.5

9.5

13

23

 

II

THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

1

Thị trấn Phú Đa

84.5

10

24.5

13

19

17.5

 

Ghi chú:

(1) Xếp điểm theo thứ tự tờ cao xuống thấp đối với xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(2) Tổng điểm của các tiêu chí sau khi đã làm 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 2.857