Tìm kiếm tin tức
Nội dung ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức trung tâm GDNN - GDTX huyện năm 2020
Ngày cập nhật 14/05/2020

Ngày 12/5/2020 Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐTDVC về việc Phê duyệt nội dung ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức trung tâm GDNN - GDTX huyện năm 2020 (có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo).

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP TRONG KỲ XÉT TUYỂN
VIÊN CHỨC TRUNG TÂM GDNN – GDTX HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ- HĐTDVC ngày 12/5/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm GDNN – GDTX huyện năm 2020)

---------------------------------

I. Nội dung kiến thức chung

1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (Chương III).

5. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

6. Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định số 22/2019/ QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Nội dung kiến thức chuyên ngành

- Đối với vị trí tuyển dụng Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III  (mã số: V.09.02.07) và Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV (mã số: V.09.02.09)

1. Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên.

2. Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.

3. Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

4. Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

5. Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.

6. Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTB&XH ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

- Đối với vị trí tuyển dụng Giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số: V.07.05.15)

1. Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.

2. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Chương II; Chương III; Chương IV).

3. Thông tư số 23/2015/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

4. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục Mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

 

 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.942.624
Truy cập hiện tại 989