Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

nội dung ôn tập trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên từ hạng IV lên hạng III và hạng III lên hạng II năm 2020
Ngày cập nhật 27/08/2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt nội dung ôn tập trong kỳ thi thăng hạng chức danh
nghề nghiệp đối với giáo viên từ hạng IV lên hạng III
và hạng III lên hạng II năm 202
 

 

HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên từ hạng IV lên hạng III và hạng III lên hạng II, năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên từ hạng IV lên hạng III và hạng III lên hạng II năm 2020;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Trưởng phòng Nội vụ huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Phê duyệt nội dung ôn tập trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên từ hạng IV lên hạng III và hạng III lên hạng II năm 2020 (có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo).
         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
         Điều 3. Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp huyện, các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP TRONG KỲ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III
VÀ HẠNG III LÊN HẠNG II NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ- HĐTDVC ngày 25 tháng 8 năm 2020
của Hội đồng thi thăng hạng CDNN)
I. Danh mục tài liệu ôn tập kiến thức chung
1. Luật Giáo dục ngày 14/6/2019.
2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008.
3. Luật Viên chức ngày 15/11/2010.
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.
5. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
6. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
7. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
8. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.
9. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNV ngày 03/7/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
10. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.
11. Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định số 22/2019/ QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
II. Danh mục tài liệu ôn tập chuyên ngành giáo viên Mầm non
1. Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục Mầm non công lập.
2. Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
3. Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.
4. Thông tư số 20/2015/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.
5. Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.
6. Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2017 về việc đính chính Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.
8. Văn bản số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 ban hành Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN.
III. Danh mục tài liệu ôn tập chuyên ngành giáo viên Tiểu học
1. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
2. Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/07/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạ  về hướng dẫn danh mục chung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
4. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
5. Thông tư số 21/2015/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.
6. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
7. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.
8. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đánh giá học sinh Tiểu học.
IV. Danh mục tài liệu ôn tập chuyên ngành giáo viên THCS
1. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
2. Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.
3. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
4. Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/07/2017 về hướng dẫn danh mục chung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
6. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
7. Thông tư số 22/2015/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.
8. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông./.
Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Đảng ủy quân sự huyện Phú Vang vừa tổ chức Hội nghị tự kiểm tra theo Quyết định số 405-QĐ/TU ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Gia Công – TUV, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì...
An toàn VSTP
 
Chế độ - CSLĐ
 
Khai thác TNTN
 
sản xuất KD, mùa vụ
 
Phổ biến, HD Pháp luật
TTH.VN - Theo thông báo của Cục an toàn thực phẩm, từ 13/7 đến nay, đã có 10 người được xác định bị ngộ độc do thực phẩm nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum.
Báo cáo ATVSTP - Môi trường
 
Báo cáo đất đai, DS, lao động
 
Báo cáo KTXH
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.288.599
Truy cập hiện tại 1.427