Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đoàn kiểm tra giám sát Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện chuyên đề kiểm tra, giám sát tại huyện Phú Vang”
Ngày cập nhật 12/11/2023
Đoàn kiểm tra giám sát BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế xã Phú Gia

Ngày 08/11/2023, Đoàn kiểm tra giám sát BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Đặng Hữu Phúc, TUV Giám đốc sở Lao động – Thương binh và xã hội làm trưởng đoàn, thực hiện chuyên đề kiểm tra giám sát theo chương trình làm việc của BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh tại huyện Phú Vang.

Qua giám sát tại huyện và kiểm tra thực tế ở cơ sở, đoàn đã nhận xét, đánh giá những kết quả đạt được cũng như một số vấn đề cần quan tâm tập trung thực hiện trong thời gian tới đối với công tác điều hành chỉ đạo của BĐD HĐQT NHCSXH huyện Phú Vang và công tác thực hiện hoạt động tín dụng chính sách của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Vang. Với dư nợ Tín dụng chính sách đến thời điểm 31/10/2023 trên 390 tỷ đồng, cần phải có sự quản lý chặt chẽ, vốn vay phải sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đoàn đã kiến nghị một số nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới như sau:

1. Đối với BĐD HĐQT NHCSXH và Phòng giao dịch NHCSXH huyện:

- Tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, nhất là vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

- Tiếp tục tham mưu Huyện Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện triển khai đồng bộ các giải pháp tập trung nguồn lực cho NHCSXH thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Quan tâm bố trí ngân sách chuyển vốn hàng năm qua Phòng giao dịch NHCSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, gắn việc chuyển vốn ủy thác qua NHCSXH với việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm trên địa bàn, nhất là việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đảm bảo vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng đúng mục đích và hoàn trả đầy đủ khi đến hạn. Tổ chức giải ngân kịp thời hoàn thành 100% kế hoạch tín dụng được giao hàng năm và tập trung đôn đốc thu hồi dứt điểm nợ đến hạn, không phát sinh nợ quá hạn.

- Duy trì và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay, chất lượng các Tổ TK&VV, chất lượng hoạt động của các Điểm giao dịch xã, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy trình, quy định. Quan tâm phối hợp, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn cách làm và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong quản lý và sử dụng vốn vay để nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội

2. Đối với Chính quyền cấp xã và các hội nhận ủy thác vốn vay:

- Tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát vốn nhận ủy thác, hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát theo quy định của năm 2023. Chủ động tham mưu cho UBND cấp xã rà soát thường xuyên, kịp thời các đối tượng được thụ hưởng theo quy định.

- Chỉ đạo các hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên về chính sách ưu đãi của Chính phủ và những quy định, thủ tục cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội, những gương điển hình sử dụng vốn vay có hiệu quả để sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế; tăng cường công tác tự kiểm tra và đánh giá việc quản lý vốn ủy thác tín dụng và sử dụng phí ủy thác.

- Tiếp tục chỉ đạo các hội đoàn thể cấp huyện, cấp xã tập huấn, kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ quản lý theo dõi công tác ủy thác của Hội, của Tổ TK&VV để bổ sung, chỉnh sửa đưa vào lưu trữ đầy đủ, đúng quy định.

 Đồng thời đoàn kiểm tra giám sát cũng đã tiếp thu các kiến nghị tại cơ sở để báo cáo cấp trên về cơ chế tín dụng phù hợp để tạo điều kiện cho người dân các xã đã ra khỏi danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, nâng mức cho vay đối với chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phù hợp với chi phí thực tế.             

Trần Quyết Thắng - NHCSXH huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 620