Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị trấn Phú Đa.
Ngày cập nhật 29/07/2022

Qua 08 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thị trấn Phú Đa đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên, đồng vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời, tiếp tục góp phần hoàn thành các mục tiêu: giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công tác triển khai Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban bí thư

Ngay từ những ngày đầu tiếp thu nội dung Chỉ thị 40-CT/TW, Đảng ủy, HĐND & UBND thị trấn đã nhanh chóng triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và các văn bản liên quan của Chính phủ, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy tới 100% các chi bộ trực thuộc; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là hoạt động thường xuyên, tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến tầng lớp nhân dân, người nghèo và các đối tượng chính sách khác; thực hiện dân chủ, công khai về chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là phát huy hiệu quả giám sát của toàn dân đối với tín dụng chính sách xã hội. Các tổ chức Chính trị - xã hội thực hiện đầy đủ các nội dung công việc được ủy thác và nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác; đẩy mạnh việc thu hồi nợ đến hạn, tăng cường huy động tiết kiệm qua Tổ, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả; kết hợp hoạt động cho vay của NHCSXH với việc lồng ghép các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội; Phối hợp tổ chức công tác đào tạo, tập huấn công việc ủy thác cho cán bộ hội đoàn thể phụ trách công tác ủy thác vốn vay NHCSXH; Củng cố Tổ TK&VV, giúp Ban quản lý Tổ TK&VV nâng cao hiệu quả làm việc, làm việc rõ ràng, làm dứt khoát và nề nếp. Xây dựng và triển khai giám sát quá trình sử dụng vốn vay, đôn đốc người vay trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận, thông báo kịp thời cho NHCSXH nơi cho vay về các trường hợp sử dụng vốn vay bị rủi ro do nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan để có biện pháp xử lý kịp thời, thích hợp.

Kết quả đạt được

Tổng dư nợ đến 30/6/2022 đạt gần 24.543 triệu đồng, tăng so với trước khi Chỉ thị 40-CT/TW ra đời 8.425 triệu đồng, doanh số cho vay đạt 46.587 triệu đồng giúp cho 2.867 lượt hộ gia đình được tham gia vay vốn. Đặc biệt công tác phối hợp xử lý nợ xấu trên địa bàn đạt hiệu quả cao, trong giai đoạn 2014 đến 2020 giảm 432 triệu đồng, đến nay trên địa bàn thị trấn không có nợ xấu. Hoạt động của các đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV được kiện toàn và củng cố, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên, 100% tổ được xếp loại tốt khá, không có tổ trung bình, yếu.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị trấn đã phát huy hiệu quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm từ 30% xuống còn 4,0%. Nhiều hộ nghèo, họ cận nghèo được tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và vươn lên làm giàu, hạn chế được tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi ở nông thôn. Tỷ lệ thất nghiệp giảm đã làm giảm bớt tệ nạn rượu chè, cờ bạc ở một bộ phận người lao động thất nghiệp thiếu vốn SXKD. Những kết quả đó, đồng thời đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo công bằng và phát triển mà trước hết là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, giữa thành thị và nông thôn.

 

Lê Thuận - Bí thư Đảng Ủy thị trấn Phú Đa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.643.329
Truy cập hiện tại 1.395