Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2020 (Quý III)
Ngày cập nhật 26/10/2020
BÁO CÁO
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020
và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2020

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/HU ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Huyện uỷ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày13 tháng 12 năm 2019 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; UBND huyện ban hành Quyết định số 4621/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Năm 2020, UBND huyện đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư cho Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống; Phát triển kinh tế biển và đầm phá và phát triển đô thị. Cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Giải quyết tốt vấn đề môi trường. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, tập trung cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo Quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 9 tháng đầu năm 2020 chững lại, tăng trưởng chậm, dự ước năm 2020 giá trị tăng trưởng đạt thấp so với kế hoạch, giá trị dịch vụ tăng trưởng âm, công nghiệp - TTCN và xây dựng ít bị ảnh hưởng nên tăng trưởng ổn định; Nông - lâm - ngư nghiệp tăng trưởng do vụ Hè Thu được mùa, giá lúa tăng cao, cụ thể như sau:

* Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 9 tháng đầu năm 2020:

Chỉ số

Đơn vị tính

Năm 2020

So sánh (%)

Kế hoạch 2020

Thực hiện 9 tháng

2020

UTH 2020

TH 9T 2020/KH  2020

UTH 2020 /KH 2020

I. KINH TẾ

 

 

 

 

 

 

1. Giá trị tăng trưởng

%

11,4

3,3

4,13

-

-

- Dịch vụ

%

14,4

- 6,5

- 5,03

-

-

- Công nghiệp, TTCN, Xây dựng

%

12,1

13,3

13,83

-

-

- Nông, lâm, ngư nghiệp

%

4

6,2

6,47

-

-

* Giá trị sản xuất (GO) (2010)

Tỷ.đ

6.066

4.745

5.669

78,2

93,5

- Dịch vụ

Tỷ.đ

2.700

1.844

2.242

68,3

83,0

- Công nghiệp - xây dựng

Tỷ.đ

2.197

1.864

2.230

84,8

101,5

- Nông, lâm, ngư nghiệp

Tỷ.đ

1.169

1.037

1.197

88,7

102,4

2. Sản lượng khai thác và NTTS

Tấn

33.000

32.825

33.495

99,5

101,5

- Sản lượng đánh bắt

Tấn

29.500

29.395

29.995

99,6

101,7

- Sản lượng nuôi trồng

Tấn

3.500

3.430

3.500

98,0

100,0

3. Sản lượng lương thực có hạt

Tấn

75.075

69.387

73.085

92,4

97,3

4. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng thêm

Tỷ.đ

2.970

2.493

2.970

83,9

100,0

5. Thu NSNN trên địa bàn

Tr.đ

313.894

390.800

453.894

124,5

144,6

6. Tổng chi ngân sách địa phương

Tr.đ

763.086

651.739

950.736

85,4

124,6

II. XÃ HỘI

 

 

 

 

 

 

7. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD

%

8,5

8,4

8,4

101,2

101,2

8. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

10,4

10,4

10,4

100,0

100,0

9. Tỷ lệ hộ nghèo 

%

4,2

4,4

4,2

95,5

100,0

10. Tỷ lệ đô thị hóa

%

45

44,25

45,34

98,3

100,8

11.  Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới

2

 -

2

 -

 -

12. Tạo việc làm mới trên

4.100

2.463

4.100

60,1

100,0

13. Tỷ lệ lao động qua đào tạo   

%

66

65,7

66

99,5

100,0

14. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT

%

96

96

96

100,0

100,0

III. MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

15. Tỷ lệ hộ sử dụng nước máy

%

92

91,01

92,05

98,9

100,1

16. Tỷ lệ thu gom và xử lý  rác thải rắn

%

88

88

88

100,0

100,0

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:

1. Dịch vụ du lịch, thương mại, tín dụng:

Hoạt động dịch vụ du lịch: 9 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, hoạt động dịch vụ trên địa bàn huyện giảm mạnh so với cùng kỳ. Đã triển khai công tác phòng chống dịch covid-19 tại các chợ trên địa bàn. Thành lập Tổ kiểm tra liên ngành và tiến hành kiểm tra đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Hoạt động dịch vụ thương mại: Thường xuyên theo dõi tình hình cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu tại các chợ trên địa bàn để phối hợp ngành Công Thương có các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 đảm bảo cung cầu thị trường, hàng hóa thiết yếu phục vụ người tiêu dùng. Thực hiện Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2020. Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các chợ Vinh Thái (giai đoạn 2), chợ Trường Lưu, chợ Thuận An, chợ Quảng Xuyên. Thành lập Ban Quản lý chợ trung tâm thị trấn Phú Đa.

Hoạt động tín dụng-ngân hàng: Tại Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT: Tổng nguồn vốn huy động nội ngoại tệ: 960 tỷ đồng, Tổng dư nợ: 810 tỷ đồng; Doanh số cho vay: 260 tỷ đồng; Doanh số thu nợ: 230 tỷ đồng; Số khách hàng: 6.150 khách hàng; Tại Ngân hàng chính sách xã hội: Doanh số cho vay: 113,6 tỷ đồng; Doanh số thu nợ: 93,759 tỷ đồng; dư nợ: 356 tỷ đồng (Nợ quá hạn: 224 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,06%/Tổng dư nợ); Số khách hàng: 12.885 khách hàng.

2. Công nghiệp - TTCN, xây dựng:

Khu công nghiệp Phú Đa: Trong 9 tháng đầu năm, 08 công ty đang hoạt động sản xuất đã giải quyết việc làm cho trên 4.100 lao động; 02 Công ty CP Vương Thy - Huế và Công ty CP sản xuất và thương mại Hoàng Gia Phát đang đề nghị chấm dứt hoạt động do triển khai chậm. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, một số công ty đã cho công nhân nghỉ theo chế độ nghỉ phép hằng năm, cắt giảm thời gian để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Hiện nay, các công ty đã trở lại hoạt động sản xuất bình thường.

Cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Thuận An đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500), tuy nhiên đã được UBND tỉnh điều chỉnh để ưu tiên cho phát triển dịch vụ thương mại - du lịch, đô thị. Hiện nay đang lập hồ sơ quy hoạch để thành lập Cụm công nghiệp Phú Diên, diện tích khoảng 12,5 ha.

Tiểu thủ công nghiệp: Tập trung hỗ trợ cho các doang nghiệp, cơ sở sản xuất xây dựng và phát triển sản phẩm, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; Xác định sản phẩm chủ lực: 05 sản phẩm cấp huyện và 04 sản phẩm cấp tỉnh; Sở Công Thương đã cấp “Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế” cho 06 cơ sở. Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận bảo hộ cho 10 nhãn hiệu tập thể. Phê duyệt hỗ trợ 02 đề án khuyến công: “Đầu tư máy móc tiên tiến vào sản xuất nước mắm ruốc, ruốc”.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Tổng nguồn vốn đã thông báo: 298,15 tỷ đồng (Ngân sách tỉnh 15,7 tỷ đồng; CTMTQG: 42,15 tỷ đồng; Vốn ngân sách huyện, xã: 240,3 tỷ đồng) cho 64 công trình mới và các công trình chuyển tiếp.

Ước giải ngân 9 tháng năm 2020 được 241,5 tỷ đồng, đạt 81% thông báo vốn (Ngân sách tỉnh: 13,4 tỷ đồng; CTMTQG: 35,5 tỷ đồng; Vốn ngân sách huyện, xã: 192,6 tỷ đồng). Dự ước đến 30/11/2020, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

Phối hợp đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Dự án Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An, Phú Dương, Khu vui chơi công viên biển tại xã Vinh Thanh và Vinh An, Tổ hợp thương mại dịch vụ tại số 243 Nguyễn Sinh Cung, Phú Thượng, Dự án Khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí tổng hợp thuộc xã Vinh Thanh và Vinh Xuân.

Công tác quản lý và phát triển đô thị: UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực cảng Thuận An tại Quyết định 960/QĐ-UBND ngày 13/4/2020; Công nhận xã Vinh Thanh đạt tiêu chí đô thị loại V tại Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 31/3/2020. Đã cắm mốc ranh giới khu đất dự án Kho xăng dầu, kho gas và trạm chiết nạp tại Tân Cảng Thuận An. Công nhận lần đầu một số tuyến phố văn minh đô thị tại xã Phú Thượng và thị trấn Thuận An. Phối hợp các ban ngành cấp tỉnh xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế liên quan 5 đơn vị xã Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Dương, Phú Thượng và thị trấn Thuận An; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch NTM các xã Phú Gia, Phú Lương, Phú Diên; Phối hợp các ngành cấp tỉnh Quy hoạch phân khu (Tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị ven biển thị trấn Thuận An đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 với quy mô 229,93ha; Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị biển Vinh Xuân đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 với quy mô 169,41ha; Quy hoạch phân khu (Tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị sinh thái Thanh Tiên đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 với quy mô 515ha. Thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường thuộc dự án Lramp và các tuyến đường huyện, xã. Tỷ lệ đô thị hóa toàn huyện 9 tháng đạt 44,25%, ước thực hiện năm 2020 đạt 45,34%; Tỷ lệ hộ sử dụng nước máy 9 tháng đạt 91,01%, ước thực hiện năm 2020 đạt 92,05%.

Phối hợp với các sở ban ngành cấp tỉnh kêu gọi đầu tư các dự án thuộc địa bàn huyện. Thông qua phương án quy hoạch tổng thể: Cụm Công nghiệp Phú Diên, điểm dân cư nông thôn thôn Sư Lỗ Thượng, xã Phú Hồ, các bãi tắm Phú Thuận, Phú Diên, Vinh Thanh và Vinh An.

3. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp:

Về trồng trọt:

Cây lúa: Vụ Đông Xuân 2019-2020 gieo cấy: 7.064,4 ha (Trong đó: Đông Xuân chính: 6.608,9 ha; Đông Xuân muộn: 455,5 ha), năng suất vụ Đông Xuân đạt 53,7 tạ/ha. Vụ Hè Thu gieo sạ 5.762,44 ha, năng suất vụ Hè Thu đạt 59,39 tạ/ha. Do ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh kết hợp với nhiểu động của đới gió đông trên cao trong tháng 4/2020 đã làm thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp. Sản lượng lương thực giảm từ 76.282 tấn (năm 2019) xuống còn 70.088 tấn (năm 2020), trong đó sản lượng lúa giảm 6.194 tấn (Từ 76.207 tấn (năm 2019) xuống còn 70.013 tấn (năm 2020)). Tỷ lệ gieo cấy giống lúa xác nhận ổn định 98,6% và diện tích lúa chất lượng cao là 3.716,25 ha.

Về chăn nuôi, thú y:

Chăn nuôi: Đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi cho 19 xã, thị trấn; Vận động người chăn nuôi tăng cường bổ sung con giống phát triển chăn nuôi, tái đàn lợn. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện khoảng 404.310 con (Trâu 1.020 con, bò 2.280 con, lợn 6.010 con, gia cầm 395.000 con).

Thú y: Thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, các quầy mua bán động vật và sản phẩm động vật, các trang trại chăn nuôi, nơi có nguy cơ cao trên địa bàn huyện. Cấp 220 lít hóa chất BenKoccid cho các xã, thị trấn tổ chức phun phòng tiêu độc đợt 1 năm 2020; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y.

Về Thủy sản:

Về Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 2.856,3 ha/2.850,7 ha KH, đạt 102% KH, trong đó diện tích nuôi chuyên tôm 35,2/55,7 ha đạt 63,2% Kế hoạch. Sản lượng thu hoạch dự ước năm 2020 được: 3.500 tấn, đạt 100% kế hoạch.

Về Khai thác: Tổng số tàu thuyền đánh 1.215 chiếc, trong đó tàu xa bờ 260 chiếc, tàu cỡ trung 230 chiếc, ghe tàu cỡ nhỏ 551 chiếc, ghe 174 chiếc. Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng: 29.395 tấn/29.500 tấn, đạt 99,6%KH năm. Trong 9 tháng đầu năm đánh giá được mùa biển, đặc biệt là cá trích và ruốc.

Về Lâm nghiệp: Đã triển khai thực hiện hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới: Hoàn thành hồ sơ 03 xã Vinh Thanh, Phú Thanh, Phú Dương đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019; Đang rà soát, hướng dẫn 2 xã Vinh Xuân, Phú Lương xây dựng kế hoạch chi tiết hoàn thiện các tiêu chí NTM còn lại để đạt chuẩn NTM trong năm 2020; Hoàn thiện 4 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2019. Phối hợp đơn vị tư vấn triển khai Dự án 2 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2020 (Gồm: Mắm dưa cá Vinh An, Atiso đỏ cố đô Huế tại xã Phú Thanh với nguồn vốn thực hiện là 420 triệu đồng (Ngân sách nhà nước hỗ trợ 303 triệu, chủ thể đối ứng 117 triệu đồng); 1 sản phẩm Nước mắm Phú Thuận (cơ sở Như Ý) thuộc khung chỉ đạo điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng mức dự toán 4,1 tỷ đồng.

Quản lý Hợp tác xã: Toàn huyện có 28 HTX [1] hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Đa số các HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, có 4 HTX đạt loại tốt; 10 HTX đạt loại khá; 14 HTX loại trung bình. Tổng doanh thu của 20 HTX nông nghiệp năm 2019: 46.159,3 triệu đồng, bình quân doanh thu của một hợp tác xã 2.308 triệu đồng.

6. Công tác Tài chính ngân sách:  

* Tài chính - ngân sách:

Thu cân đối ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt: 390,8 tỷ đồng, đạt 124,5% KH huyện giao, tăng 115,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các khoản thu do huyện, xã thu: Thu từ khu vực NQD: 22 tỷ đồng, đạt 59,5% KH huyện giao; Lệ phí trước bạ: 15,5 tỷ đồng, đạt 70,5% KH huyện giao; Thuế thu nhập cá nhân: 12,5 tỷ đồng, đạt 83,3% KH huyện giao; Thu tiền sử dụng đất: 323 tỷ đồng, đạt 161,5% KH huyện giao; Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác: 9,5 tỷ đồng, đạt 69,4% KH huyện giao.

Trong kỳ, tổng thu cân đối ngân sách đạt 124,5% so với kế hoạch chủ yếu do thu tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn (Đạt 161,5% kế hoạch); Trong khi đó, số thu cân đối không tính tiền sử dụng đất (Thu thường xuyên) chỉ đạt 65,2% so với kế hoạch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các khoản thu ngoài quốc doanh, thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thu hoa lợi công sản,… khó đạt kế hoạch.

Chi ngân sách địa phương (trừ BSMT; chuyển nguồn; kết dư) 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt: 651,739 tỷ đồng, đạt 85,40% KH huyện giao, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. (Trong đó: Chi thường xuyên 423,639 tỷ đồng, đạt 76,92%KH huyện giao; Chi đầu tư XDCB 9 tháng đầu năm 2020 đạt 81% kế hoạch (Trong đó: CTMTQG 2020: 35,5 tỷ; vốn ngân sách huyện, xã: 192,6 tỷ)

Thực hiện phân bổ lại dự toán 2020 xã Phú Gia do sáp nhập và xử lý kết dư ngân sách năm 2019:

UBND huyện đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định điều chỉnh và phân bổ dự toán ngân sách xã Phú Gia trên cơ sở sáp nhập 02 xã Vinh Phú và Vinh Thái.

Để đảm bảo kịp thời thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định phương án chuyển nguồn và xử lý kết dư ngân sách năm 2019 và thực hiện phân bổ vốn cho các chủ đầu tư và thực hiện chi cho các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng và chính sách an sinh xã hội trong năm 2020.

* Thu tiền sử dụng đất năm 2020: Đã làm tốt công tác quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Chú trọng linh hoạt và thực tế trong việc phân lô, tổ chức bán đấu giá quyền SDĐ đất vào các thời điểm. Dự kiến thu tiền sử dụng đất năm 2020 đạt 340 tỷ đồng.

5. Tài nguyên - Môi trường:

Quản lý đất đai:

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng: Hoàn thành và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 360/QĐ-UBND ngày 04/02/2020. Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 và Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 19/8/2020; Đã ban hành thông báo thu hồi đất để triển khai thực hiện 51 dự án, đến nay đã thực hiện 26 dự án.

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Giao đất không thông qua hình thức đấu giá 04 trường hợp tại xã Phú Hồ, Phú Gia, Phú Xuân với tổng diện tích 0,05 ha; Giao đất thông qua hình thức đấu giá 289 lô, diện tích 4,84 ha; Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất 0,73 ha đất nông nghiệp sang mục đích đất ở của 42 hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Hồ, Phú Xuân, Phú Gia, Phú Dương, Vinh Thanh, Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Lương, thị trấn Thuận An và Thị trấn Phú Đa. Cho thuê đất để xây dựng trang trại chăn nuôi gà tại TDP Lương Viện, thị trấn Phú Đa với diện tích 1,12 ha.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đất ở: Đã cấp được 566 thửa. Trong đó: cấp lần đầu: 528 thửa với diện tích 16,2 ha (công nhận 239 thửa với diện tích 11,36 ha, đấu giá 289 thửa với diện tích 4,84 ha) và cấp đổi: 38 thửa với diện tích 4,48 ha

Công tác môi trường: Đã phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 19/19 xã, thị trấn; Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn và Công ty TNHH Hằng Trung tăng cường tần suất vận chuyển, xử lý rác thải đảm bảo không để tồn đọng gây mất cảnh quan, ô nhiễm môi trường; Thường xuyên tổ chức các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần. Chỉ đạo UBND các xã Phú Xuân, Phú Lương, Phú Hồ ra quân vớt bèo, chặt cây mai dương tại kênh Xuân Lương Hồ; Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở nuôi tôm trên cát tại xã Vinh An.

II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI:

1. Giáo dục và đào tạo:

Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để học sinh trở lại lớp học sau dịch Covid-19. Tổ chức dạy học trên truyền hình, dạy học qua elearning, dạy trực tuyến qua Internet. Chỉ đạo các trường kiểm tra và bổ sung hồ sơ học sinh lớp 9 chuẩn bị trước cho việc xét tốt nghiệp THCS và hoàn thành Chương trình Tiểu học, năm học 2019-2020; Thực hiện Chương trình giảm tải các môn học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

Năm học mới 2020 - 2021, trong điều kiện vừa dạy học vừa chống dịch, UBND huyện đã chỉ đạo ngành Giáo dục triển khai những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ cho năm học mới.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đến nay có 55/77 trường, đạt tỷ lệ 71,43% (Mầm non: 11/24 trường, tỷ lệ 45,83%; Tiểu học: 28/32 trường, tỷ lệ 87,5%; THCS: 16/21 trường, tỷ lệ 76,19%). Thư viện chuẩn có 51/53 trường, tỷ lệ 96,23% (TH: 32/32 trường, THCS 19/21 trường). Tỷ lệ lớp học 2 buổi/ngày bậc tiểu học đạt 97%, cấp THCS đạt 33,33%. Hoàn thành Chương trình Tiểu học và Tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 100%.

Công tác phổ cập giáo dục: có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD MN cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ III; đạt chuẩn PCGD THCS mức độ II; đạt chuẩn XMC mức độ II.

2. Y tế:  

Công tác phòng chống dịch covid-19: Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương và địa phương, bổ sung kịp thời các phương án ứng phó với các diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch chủ động tại cộng đồng và các cơ sở y tế nhằm phát hiện và khoanh vùng kịp thời không để dịch lây lan. Đảm bảo công tác hậu cần, kiểm soát nhiễm khuẩn, xét nghiệm và trang bị phòng hộ. Tăng cường công tác phân luồng, khám sàng lọc bệnh nhân ho sốt, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 đang điều trị nội trú hoạc tham gia khám ngoại trú tại các cơ sở y tế của huyện.

Xây dựng phương án cách ly khu vực khi có F0 tại một thôn, xã, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp. Tiếp nhận cách ly tại khu T3, T4 đối với các trường hợp nhập cảnh về địa phương, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các đối tượng và kết quả đều âm tính với SARS- COVI 2. Tổ chức các T dân sự theo chỉ đạo để sẵn sàng tiếp nhận các đối tượng cách ly. Thực hiện xét nghiệm test nhanh và xét nghiệm RT-PCR cho các đối tượng theo quy định, kết quả đều âm tính. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19.

Trong 9 tháng đầu năm ghi nhận 87 trường hợp mắc các bệnh như cúm A, bệnh do virus ZIKA, tay chân miệng, thủy đậu…, 76 ca sốt xuất huyết nhưng nhỏ lẻ không đáng kể. Đã thực hiện tuyên truyền giáo dục sâu rộng cho cộng đồng biết cách phòng chống dịch chủ động, đã phối hợp xử lý môi trường tại những nơi có người mắc, nhờ vậy công tác phòng chống dịch đạt được kết quả cao, không trở thành dịch.

Thực hiện chương trình Y tế Quốc gia: Triển khai công tác tiêm chủng mở rộng các loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi và tiêm chủng nhắc lại cho trẻ 18-24 tháng tuổi hàng tháng tại các trạm y tế, khoa CSSKSS. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích sử dụng các thực phẩm dinh dưỡng tại địa phương. Tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi theo cân nặng ở mức 8,4%. Triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ DS-KHHGĐ.

Công tác khám chữa bệnh: Công tác khám chữa bệnh được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo đủ thuốc cho công tác khám chữa bệnh, 100% trạm y tế xã có bác sỹ, 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã nên đã tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chỉ tiêu khám chữa bệnh đạt và vượt mức kế hoạch đã đề ra.

Bệnh viện huyện với quy mô hạng 2, với 170 giường bệnh kế hoạch, 220 giường thực kê đã triển khai công tác chăm sóc bệnh nhân toàn diện. Do ảnh hưởng dịch covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch nên công suất sử dụng giường bệnh giảm.

3. Văn hóa - Thông tin và Du lịch

Kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã, thị trấn. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; Hướng dẫn các xã, thị trấn có thay đổi về sát nhập thôn, TDP xây dựng lại các quy ước cho phù hợp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của quê hương đất nước trong năm 2020; các sự kiện quan trọng được dư luận xã hội quan tâm. Đã chủ động và kịp thời trong công tác phối hợp tuyên truyền về công tác phòng chống dich Covid-19; Tạm dừng các hoạt động lễ, hội, hoạt động tụ tập đông người, các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch… trong thời gian phòng chống dịch.

Lập hồ sơ chuyển đổi vị trí di tích lịch sử Chiến thắng Thanh Lam Bồ; Làm hồ sơ công nhận điểm Chiến thắng Cồn Rang là di tích lịch sử cấp tỉnh; Đôn đốc công tác tu bổ Di tích Miếu thờ Đặng Tất, xã Phú Mậu, Đình làng An Truyền, xã Phú An.

Triển khai kế hoạch công tác đảm bảo về cứu hộ, cứu nạn, phòng chống đuối nước tại các bãi biển, ao, hồ, sông, đầm phá; Rà soát đánh giá thực trạng hoạt động thể dục thể thao thường xuyên của người dân, hộ gia đình.

Đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đài truyền thanh cấp xã, cấp huyện năm 2020; Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông khảo sát thực địa các vị trí dự kiến xây dựng trạm BTS của VNPT Thừa Thiên Huế, Viettel Thừa Thiên Huế và kiểm tra thực trạng hoạt động các trạm BTS trên địa bàn.

Duy trì và phát triển các sản phẩm tour du lịch tham quan di tích lịch sử, làng nghề truyền thống; Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kĩ năng cho các cá nhân, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp nghiệp vụ du lịch; Đề xuất hỗ trợ các điểm du lịch sinh thái công đồng ở xã Phú An và Phú Mậu. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tiến hành khai báo y tế cho khách lưu trú.

4. Lao động - chính sách xã hội:

Về công tác đào tạo nghề: Các xã, thị trấn đã phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, các DN tổ chức đào tạo nghề cho 818/2.500 lao động đạt 33% KH với các ngành nghề chủ yếu:  May công nghiệp, kỷ thuật điêu khắc gỗ, nuôi trồng thủy sản và ngành nghề lao động phổ thông.

Về công tác giải quyết việc làm mới: Trong 9 tháng toàn huyện có 2.463/4.100 lao động có việc làm mới, đạt 60,1% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 86 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và chính sách an sinh xã hội. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công, gia đình người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020 và ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, cụ thể: Quà chính sách có công: 10.111 suất, số tiền trên 2 tỷ đồng; quà đối tượng bảo trợ xã hội 14.932 suất, số tiền trên 3,8 tỷ đồng.

Đã tiến hành triển khai công tác chi hỗ trợ kịp thời cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng chế độ, đúng đối tượng.

5. Tư pháp - Hộ tịch:

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Trong 9 tháng đầu năm, đã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện linh hoạt công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong đó chú trọng tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh của các địa phương.

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Công tác văn bản: Rà soát hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019; triển khai Kế hoạch xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Công tác Hộ tịch: Cấp huyện: Đã giải quyết: 116 trường hợp. Cấp xã: Đã giải quyết: 3.108 trường hợp. Công tác Chứng thực: Trong 9 tháng đầu năm, cấp huyện đã giải quyết: 528 trường hợp. Cấp xã đã giải quyết: 26.280 trường hợp.

Công tác hoà giải cơ sởcông tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật: Trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng số vụ hoà giải là 12 vụ; Trong đó: hoà giải thành 08 vụ; hòa giải không thành 02 vụ và đang hòa giải 02 vụ. Công nhận 15 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: Chỉ đạo rà soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính tại xã Phú Lương, Phú Hải, Vinh Thanh, Phú Thượng, thị trấn Phú Đa.

6. Nội chính - Xây dựng chính quyền:

Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2019 của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn. Quyết định giao biên chế công chức và phân bổ số lượng người làm việc năm 2020 cho các cơ quan chuyên môn đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Ban hành Quyết định Quy định thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục tại các đơn vị trường học trực thuộc. Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020; Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo năm 2020. Tiến hành kiểm tra tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các xã thị trấn nhằm kịp thời chấn chỉnh và khắc phục một số tồn tại hạn chế.

Trong 9 tháng năm 2020, UBND huyện thực hiện tuyển dụng và quyết định bố trí công tác đối với 78 viên chức sự nghiệp Giáo dục và đào tạo huyện và nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP; Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên từ hạng IV lên hạng III và hạng III lên hạng II, năm 2020.

Tán thành chủ trương điều chỉnh toàn bộ địa giới hành chính 05 đơn vị hành chính cấp xã về thành phố Huế quản lý và thành lập 02 phường Thuận An, phường Phú Thượng thuộc thành phố Huế.

Phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh lãnh đạo và công chức xã Phú Gia nhiệm kỳ 2016 - 2020 sau khi sáp nhập; Phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh các xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 sau khi được kiện toàn.

Ký hợp đồng lại đối với 08 đội viên Đề án 500 có nguyện vọng tiếp tục được công tác tại UBND các xã.

Công nhận danh hiệu thi đua cho 62 tập thể, chiến sĩ thi đua cơ sở cho 236 cá nhân, lao động tiên tiến cho 1574 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác ngành Giáo dục năm học 2019-2020. Thông báo khối thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các khối và Kế hoạch hoạt động khối thi đua 2020; Khen thưởng cho 131 tập thể và 99 cá nhân đã có thành tích trong các lĩnh vực chuyên đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Phú Vang lần thứ IV; Ngoài ra UBND huyện đã đề nghị và được UBND tỉnh đã công nhận Cờ thi đua cho 03 đơn vị, tập thể lao động xuất sắc cho 19 đơn vị, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 11 cá nhân, tặng bằng khen UBND tỉnh cho 05 tập thể và 14 cá nhân.

Phối hợp với Phân viện Học viện hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức mở lớp QLNN ngạch chuyên viên và chuyên viên chính tại huyện cho 101 cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp với Chi Cục Văn thư lưu trữ tỉnh triển khai thực hiện đề án “Sắp xếp, chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện giai đoạn 2019 - 2021”. Tổ chức tập huấn Nghị định 30/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 về công tác Văn thư cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Hướng dẫn các tổ chức Tôn giáo thực hiện theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

7. Tình hình tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công

Trong 8 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận và chuyển các cơ quan chuyên môn giải quyết 15.627 hồ sơ. Trong đó các cơ quan chuyên môn đã tham mưu giải quyết 14.622 hồ sơ, đạt 93,5% (đúng hạn: 14.297 hồ sơ đạt 97,7%, trễ hạn 325 hồ sơ, chiếm 2,3%). Đang giải quyết chưa đến hạn 906 hồ sơ.

Tình hình tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, số hóa: 8 tháng đầu năm 2020, Trung tâm HCC đã đẩy mạnh việc tiếp nhận và hướng dẫn nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả các thủ tục hành chính. Đã tiếp nhận 13.761 hồ sơ dịch vụ công mức độ 2; 1.682 hồ sơ tiếp nhận ở dịch vụ công mức độ 3 và 184 hồ sơ mức độ 4. Đã tiến hành số hóa được 13.555/13.555 hồ sơ, đạt 100%.

Tiến hành khởi tạo và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công của tỉnh cho 93 tài khoản, đối tượng chủ yếu là công dân giao dịch hồ sơ các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, xây dựng, tư pháp,... Đã phối hợp Bưu điện huyện Phú Vang tổ chức luân chuyển được 2.778 lượt hồ sơ qua hệ thống dịch vụ bưu chính công ích đến các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận 1 cửa hiện đại các xã, thị trấn và ngược lại mang lại hiệu quả tích cực trong việc giảm thiểu thời gian đi lại và thời gian giải quyết TTHC của công dân.

8. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí:

Công tác thanh tra: Thanh tra huyện đã triển khai 03 cuộc thanh tra tại 04 đơn vị theo kế hoạch về thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách tại trường THCS Vinh Thanh và thanh tra việc phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân tại UBND xã Phú Mỹ, UBND xã Vinh Thanh và UBND xã Vinh Xuân. Đến nay đã ban hành kết luận 03 cuộc.

Công tác tiếp công dân: Tổ chức 23 đợt tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch (trong đó: 07 đợt tại các xã, thị trấn và 16 đợt tại Trụ sở Tiếp công dân huyện); Chỉ đạo Ban Tiếp công huyện duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện để tiếp nhận, xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Qua các buổi tiếp dân, đã tiếp 12 lượt công dân với 12 người, nội dung chủ yếu là phản ánh, kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường.

Công tác phòng, chống tham nhũng: Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 20 tháng 04 năm 2020 về Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2020 về Thực hiện Chương trình số 26-CTr/HU ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác trọng tâm về phòng, chống tham nhũng năm 2020.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Công tác Quốc phòng:

Công tác quân sự: Duy trì nghiêm nhiệm vụ SSCĐ từ huyện đến cơ sở, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là các ngày lễ, tết, các ngày diễn ra sự kiện trọng đại, tình hình biển đông, dịch covid-19.

Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung các hệ thống văn kiện SSCĐ từ huyện đến cơ sở, điều chỉnh Quyết tâm A, Kế hoạch A2, A3, A4: Kế hoạch bảo đảm năm đầu chiến tranh (Kế hoạch B), Kế hoạch SSCĐ của UBND xã, thị trấn. Xây dựng kế hoạch bảo vệ các ngày lễ tết, Kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng, Kế hoạch bảo vệ lễ hội ASEAN năm 2020.

Công tác huấn luyện quân sự: Tham gia tập huấn Quân báo, Phòng không, Pháo binh, Dân quân, CTĐ-CTCT, Hậu cần, Kỹ thuật do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Tổ chức tập huấn cán bộ từ Trung đội trưởng LLDQ đến phó ban CHQS các xã, thị trấn, tự vệ trưởng các cơ quan, đơn vị, kết quả đạt 100% yêu cầu, trong đó có 78% khá giỏi.

Xây dựng lực lượng: Tổ chức đón tiếp 193 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tiến hành đăng kí vào ngạch dự bị đúng quy định. Tổ chức bàn giao 190 công dân lên đường nhập ngũ cho 05 đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu giao. Tổ chức đăng kí độ tuổi 17. Thường xuyên kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế lực lượng DQTV theo đúng quy định..

2. Công tác đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tình hình về an ninh chính trị: Trong 9 tháng đầu năm 2020 có 2.450 lượt người nước ngoài, Việt kiều, có 06 đoàn người nước ngoài/55 lượt người (25 người nước ngoài) đến địa bàn để du lịch, thăm người thân, hoạt động trên lĩnh vực giáo dục, thiện nguyện,…

An ninh nội bộ được giữ vững, an ninh xã hội ổn định. Các cơ sở tôn giáo tổ chức các hoạt động lễ lượt xây dựng cơ sở vật chất, từ thiện, nhất là dịp lễ Giáng sinh 2019, Tết nguyên đán, lễ phật Đảng năm 2020 thu hút nhiều nhiều chức sắc, tín đồ tham dự. Đáng chú ý là một số cơ sở tôn giáo tổ chức nhưng không xin phép cấp có thẩm quyền.

Tình hình về trật tự an toàn xã hội: Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 27 vụ, làm 01 người chết, 02 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 390 triệu đồng. Tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường: đã phát hiện bắt 03/03 đối tượng về tàng trữ trái phép chất ma túy. Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 14 vụ, làm chết 07 người, 09 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 01 vụ, tăng 01 người chết, giảm 05 người bị thương. Tình hình tai nạn khác: xảy ra 11 vụ, làm 05 người chết, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Công tác đảm bảo ANCT: Tăng cường chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn, bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các lễ hội diễn ra trên địa bàn, nhất là dịp Tết nguyên đán, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5; tập trung nắm tình hình, giải quyết các vấn đề về an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn đề phòng các hoạt động phức tạp.

Công tác đảm bảo TTATXH: Thường xuyên triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Xử lý 01 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch covid-19, phối hợp đưa 07 trường hợp (04 người Trung Quốc) đi cách lý tại trường quân sự thuộc BCH quân sự tỉnh. Duy trì 22 đồng chí mỗi ngày để thực hiện nhiệm vụ, triển khai các kế hoạch đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian dịch bệnh.

3. Công tác triển khai phòng chống và công tác khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra: UBND huyện đã ban hành công điện số 119, ngày 16/9/2020 để triển khai và phân các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện về cơ sở để đối phó với cơn bão số 5, đã di dời đến nơi an toàn 1.439 hộ, với 5.144 nhân khẩu. Về thiệt hai do bão số 5: Về người: có 26 người bị thương (Bị thương nặng 11 người). Về nhà cửa: Bị sập 01 nhà, bị tốc mái: 5.477 nhà; Thuyền bị chìm, vỡ: 45 chiếc; cột điện bị đổ ngã: 157 cột,....

Đến nay, đã tổ chức khắc phục những thiệt hại do bão số 5 gây ra như: Về giao thông: đã huy động phương tiện, nhân lực dọn dẹp cây đổ trên tất cả tuyến đường, hiện nay giao thông đã đảm bao thông suốt. Về giáo dục: đã chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các trường bị hư hỏng khẩn trương khắc phục thiệt hại để học sinh vào học an toàn. Về công trình điện bị hư hỏng: Đã chỉ đạo Điện lực Phú Vang khẩn trương khắc phục sự cố để sớm cấp điện trở lại. Về hệ thống Viễn thông: Chỉ đạo Viễn thông Phú Vang khẩn trương khắc phục sự cố để sớm nối thông tin. Nhà cửa của nhân dân bị hư hỏng đã khắc phục, sửa chữa xong.

IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

Bên cạnh những kết quả đạt được, 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

1. Tình hình xử lý và giải quyết các loại đơn thư khiếu nại ở một số xã còn lúng túng, giải quyết thiếu kịp thời, dẫn đến một số trường hợp gửi đơn thư vượt cấp lên UBND huyện.

2. Công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường các chợ còn nhiều bất cập. Hệ thống phòng cháy chữa cháy một số chợ trên địa bàn chưa đảm bảo theo yêu cầu.

3. Công tác quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch nông thôn mới còn bất cập, việc xây dựng quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch còn chưa kịp thời.

4. Phát triển Du lịch sinh thái trên đầm Chuồn chưa đồng bộ. Công tác trùng tu, tôn tạo các công trình di tích lịch sử, cách mạng, kiến trúc nghệ thuật còn gặp nhiều khó khăn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

5. Việc sử dụng gieo sạ giống lúa Khang Dân vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn, trong khi giống lúa này đang dần thoái hóa, công tác chuyển đổi sang các giống lúa mới có năng suất và chất lượng cao vẫn còn chậm. Liên kết sản xuất theo cánh đồng lớn gắn với bao tiêu nông sản còn nhiều khó khăn và phụ thuộc vào doanh nghiệp.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020:

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020, trong đó tập trung ưu tiên các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 bên cạnh đó phải đảm bảo an sinh xã hội và sẵn sàng để thúc đẩy phát triển kinh tế nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra. Trong 3 tháng cuối năm 2020, UBND huyện tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

I. GIẢI PHÁP KHÔI PHỤC SẢN XUẤT, KINH DOANH DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19.

Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả Chỉ thị 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để sót đối tượng, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên địa bàn.

Vận dụng nguồn lực sẵn có tại địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh những khó khăn trước mắt do Covid-19 gây ra, ưu tiên đối với ngành dịch vụ du lịch, thương mại, vận tải.

Triển khai các giải pháp về miễn, giảm, giãn, gia hạn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh về lãi suất ngân hàng, bảo hiểm xã hội,…

Triển khai đồng bộ các giải pháp để kiểm soát tốt thị trường, không để xảy ra những biến động lớn, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Kiểm soát chặt chẽ đối với các thông tin về Covid-19, kịp thời xử lý những luồng thông tin xấu, sai lệch.

II. VỀ KINH TẾ:

1. Dịch vụ - Thương mại:

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa nhằm đảm bảo cung cầu thị trường, hàng hóa thiết yếu phục vụ người tiêu dùng. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tăng cường kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng.Hoàn thành phương án chuyển đổi mô hình quản lý Chợ Trung tâm Phú Đa.

Tiến hành rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết mạng lưới hoạt động dịch vụ, du lịch trên địa bàn làm cơ sở cho kế hoạch đầu tư hạ tầng, xúc tiến kêu gọi đầu tư của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ, du lịch. Đôn đốc triển khai hoàn thành dự án: Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An, triển khai khởi công khu vui chơi và công viên biển (HAB Park) ở Vinh Thanh; Phối hợp và hỗ trợ để triển khai dự án Khu du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng cao cấp ở Vinh Xuân - Vinh Thanh, sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ và biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân và phối hợp kêu gọi các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

2. Công nghiệp - TTCN:

Hỗ trợ các cơ sở đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thiết kế bao bì, nhãn mác, công bố chất lượng sản phẩm, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng bá mở rộng thị trường các sản phẩm đã có thương hiệu, xây dựng các thương hiệu mới, tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên địa bàn tạo thành chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Kết nối ngành nghề truyền thống với các tour du lịch. Vận động các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ liên kết với nhau cùng dùng chung một nhãn hiệu tập thể nhằm xây dựng phát triển thương hiệu chung.

3. Công tác xây dựng, nâng cấp và phát triển đô thị:

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện công tác đầu tư các công trình XDCB. Đẩy nhanh tiến độ XDCB, đôn đốc hoàn thành khối lượng đảm bảo chất lượng, bàn giao công trình đưa vào sử dụng đúng thời gian quy định. Kiểm tra chất lượng các công trình theo quy định.

4. Về sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp:

Trồng trọt: Tăng cường thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp điều kiện từng địa phương để tăng năng suất trên 01 đơn vị diện tích canh tác. Chú trọng nhân rộng các mô hình có hiệu quả, tạo ra sản phẩm hàng hóa. Chuyển đổi diện tích đất thiếu nước sang trồng các cây trồng khác hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản; Xây dựng đề án sản xuất nông nghiệp hữu cơ huyện Phú Vang.

Chăn nuôi Thú y: Xây dựng đề án phát triển chăn nuôi lợn an toàn sinh học, hướng hữu cơ và theo chuỗi giá trị để tái phát triển chăn nuôi lợn sau dịch tả lợn châu phi; Hướng dẫn người dân phát triển chăn tập trung quy mô trang trại, gia trại đồng thời vừa phát triển chăn nuôi nông hộ theo hình thức công nghiệp, an toàn sinh học. Phấn đấu tăng giá trị sản phẩm chăn nuôi, ổn định đàn trâu, tăng số lượng và chất lượng đàn bò, đàn lợn; Tổ chức thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, kiểm tra việc vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.

Thủy sản: Củng cố phát triển các nghiệp đoàn, liên đoàn, chi hội nghề cá, tổ đội sản xuất trên biển để hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong đánh bắt trên biển.Tập trung kiểm tra, hướng dẫn ngư dân chăm sóc, quản lý các ao nuôi; Kiểm tra, đôn đốc công tác đăng ký nuôi thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực tôm sú, tôm chân trắng. Kiểm tra đôn đốc việc đăng kiểm, lắp thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá theo qui định.

Lâm nghiệp: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản, kiểm tra các hộ nuôi nhốt động vật hoang dã. Tăng cường công tác tuyên truyền và ký cam kết bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

Xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo 2 xã Vinh Xuân, Phú Lương rà soát hoàn thành 19 tiêu chí để về đích nông thôn mới năm 2020; Hoàn thiện phát triển các sản phẩm để nâng hạng sao 4 sản phẩm năm 2020, triển khai thực hiện tốt 2 sản phẩm năm 2020 và 1 sản phẩm chỉ đạo điểm của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã; Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện các mô hình PTSX.

6. Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường:

Công tác quản lý Đất đai: Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 360/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Vang. Tiếp tục khảo sát, đo đạc, quy hoạch phân lô đất ở tại các xã, thị trấn theo kế hoạch. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020; Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nai, tranh chấp về đất đai tồn đọng kéo dài; Hỗ trợ các nhà đầu tư trong công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn. 

Công tác Bảo vệ Môi trường: Đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt Đề án Ngày Chủ nhật xanh năm 2020; ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải tồn cư, nạo vét kênh mương. Thực hiện công tác diệt trừ cây Mai Dương theo Kế hoạch. Tổ chức các đợt tuần tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

7. Công tác tài chính - ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020: Để đảm bảo chỉ tiêu pháp lệnh thu, phấn đấu thu ngân sách năm 2020 đạt: 453,894 tỷ đồng, đạt 144,6% KH huyện giao. Trong đó: Thuế NQD (huyện, xã thu): 37 tỷ đồng, đạt 100%KH huyện giao; Thu tiền sử dụng đất: 340 tỷ đồng, đạt 170,0%KH huyện giao. Tuy nhiên trên cơ sở thực tế thu 9 tháng 2020, dự ước khó hoàn thành kế hoạch thu ngân sách được giao, khả năng hụt thu ngân sách huyện, xã khoảng 15,5 tỷ đồng (Trong đó: NQD 6 tỷ, Thu nhập cá nhân: 2,5 tỷ, hoa lợi công sản: 3 tỷ,...)

Chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt: 950,736 tỷ đồng, đạt 124,6%KH. Trong đó: Chi thường xuyên 663,086 tỷ đồng; Chi đầu tư: 287,65 tỷ đồng

III. VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Giáo dục - Đào tạo:

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch năm học 2020 - 2021; nêu cao tinh thần quyết tâm phòng chống dịch CoVid-19, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên…

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non; đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao năng lực quản trị nhà trường gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, thực hiện tốt bếp ăn an toàn. Tiếp tục nâng cao chất lượng trong thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 01; tích cực triển khai, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đối với các lớp học kế tiếp; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông.

Xây dựng xã hội học tập; nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

2. Y tế - Dân số:

Chủ động công tác giám sát và phát hiện kịp thời các dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện. Xã hội hóa công tác phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Duy trì công tác kiểm tra VSATTP (Tết Trung thu và Tết Dương lịch).

Đảm bảo cung ứng thuốc thiết yếu phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc. Tăng cường công tác kiểm tra hành nghề Y dược tư nhân trên địa bàn.

3. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin Du lịch:

Tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục triển khai Quy định về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn năm 2020. Tham mưu Kế hoạch  thẩm tra, phúc tra các đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020; Tham mưu công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020.

Phối hợp, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; Ngoài ra tập trung  cho công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch covid-19. Tuyên truyền, phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4. Lao động, chính sách - xã hội:

Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động tại địa phương; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề và xuất khẩu lao động sau dịch Covid-19. Thực hiện đồng bộ, đầy đủ các chính sách, chế độ theo Pháp lệnh ưu đãi người có công đối với người có công và thân nhân của người có công với cách mạng.

* Về chương trình giảm nghèo bền vững: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm giảm nghèo trong các cấp, các ngành và bản thân người nghèo.

* Về chính sách đối tượng bảo trợ xã hội: Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ và chi trả cho các đối tượng chính sách xã hội; Tạo điều kiện về giáo dục, dạy nghề, tín dụng, tạo việc làm để người khuyết tật và các đối tượng khác trong xã hội vươn lên hòa nhập cộng đồng.

* Về công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Tệ nạn xã hội, Bình đẳng giới: Tăng cường hoạt động tuyên truyền giáo dục, tư vấn về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tập trung vào các chiến dịch Tháng hành động vì trẻ em, Quốc tế thiếu nhi. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phấn đấu thu hẹp khoảng cách giới; nâng vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, địa bàn trọng điểm có bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ mất bình đẳng giới cao; đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội và gia đình.

5. Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí:

Tiến hành thanh tra theo đúng kế hoạch công tác năm 2020 được phê duyệt và thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng; Tiếp tục đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra.

Duy trì công tác tiếp công dân theo đúng quy định và giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền UBND huyện, đảm bảo ổn định tình hình để phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp.

Triển khai phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân, phát hiện, tố giác tội phạm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời, động viên những cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện, đấu tranh với hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật và có biện pháp hiệu quả bảo vệ người phát hiện, tố cáo tham nhũng.

6. Công tác tư pháp, hộ tịch:

Thực hiện tốt công tác chứng thực theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện công tác thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật cùng cấp, tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên. Nâng cao chất lượng soạn thảo, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm, chú trọng đến các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch và tổ chức đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo thời hạn và yêu cầu.

7. Công tác nội chính và xây dựng chính quyền:

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hợp lý và vận hành hiệu quả; thực hiện kịp thời công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức theo đúng quy định;

Sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo đủ số lượng theo quy định của pháp luật, có chất lượng tốt. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 113/2018/ND-CP, ngày 31/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Kịp thời xử lý những vấn đề tôn giáo nhạy cảm, giữ vững an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện. Hướng dẫn giúp đỡ các tổ chức cá nhân tôn giáo các thủ tục hành chính về lĩnh vực tôn giáo, theo dõi đôn đốc giải quyết một số vấn đề tôn giáo còn tồn đọng.

8. Cải cách hành chính:

Duy trì có hiệu quả Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Tiếp tục kiểm tra công tác cải cách hành chính ở các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn, kết hợp chặt chẽ với việc kiểm tra tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

9. Phòng chống Thiên tai - TKCN:

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2020 từ huyện đến cơ sở, sẵn sàng đối phó có hiệu quả với mọi diễn biến thời tiết, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả bão số 5, tổ chức cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị sập đổ nhà ở; huy động các lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà ở; hỗ trợ lương thực đối với các hộ có nguy cơ thiếu đói, không để người dân bị thiếu đói; vệ sinh môi trường, khôi phục hoạt động giao thông, sản xuất, sinh hoạt sau bão.

Chỉ đạo tất cả lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức, đoàn thể, học sinh, sinh viên trên địa bàn phát huy tinh thần “Ngày Chủ nhật xanh” tập trung ra quân tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; triển khai sớm các biện pháp phục hồi sản xuất.

IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Công tác Quốc phòng:

Duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn trong mọi thời điểm.

Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị trong huấn luyện. Nắm chắc phương tiện tàu thuyền dân sự sẵng sàng huy động làm nhiệm vụ đấu tranh chủ quyền biển đảo.

Tổ chức phúc tra, sắp xếp nguồn lực lượng Dự bị động viên cho 02 đơn vị; Trung đoàn 176 và DBĐV huyện. Triệu tập và tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch. Tổ chức tuyển chọn và kêu gọi thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021 theo đúng quy định.

2. Công tác đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm. Nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng trọng điểm; bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh biên giới biển.

Triển khai các chương trình đề án tấn công, trấn áp mạnh với các loại tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm về tội phạm đạt tỷ lệ cao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tập trung kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện; làm tốt công tác giải quyết các thủ tục hành chính; hoàn thành thu thập thông tin dân cư; tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT, TTCC, TTĐT; tuyên truyền pháp luật về giao thông tại các khu dân cư, trường học trên địa bàn. Tăng cường xây dựng và nhân rộng các mô hình đảm bảo ANTT ở cơ sở; tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo./.


[1] Trong đó: 20 HTX nông nghiệp; 02 HTX thủy sản; 03 HTX chế biến nông thủy hải sản; 01 HTX mộc mỹ nghệ; 01 HTX ô tô vận tải và 01 HTX tín dụng nhân dân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Báo cáo ATVSTP - Môi trường
 
Báo cáo đất đai, DS, lao động
 
Báo cáo KTXH
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 319