Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Ngày cập nhật 28/11/2019

Từ ngày 8/11, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm có hiệu lực. Theo đó, một số thay đổi trong chương trình cho vay để hổ trợ tạo việc làm tại NHCSXH cụ thể như sau:

* Mức vay ưu đãi tối đa để hỗ trợ tạo việc làm như sau:

- Đối với người lao động là 100 triệu đồng (trước đây, tối đa là 50 triệu đồng);

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay 01 dự án tối đa là 02 tỷ đồng và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (trước đây, không quá 01 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng).

*Thời hạn vay vốn không quá 120 tháng. Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng chính sách xã hội và đối tượng vay vốn thỏa thuận căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn. (Trước đây là không quá 60 tháng).

Bên cạnh đó, đối với mức vay trên 100 triệu đồng từ Quỹ, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

*Về lãi suất vay vốn, tăng lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo (trước đây 6,6%/năm) lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo (7,92%/năm) theo quy định pháp luật. Riêng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc người dân tộc thiểu số, lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo.

*Điều kiện cho vay:

+Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh:

- Được thành lập và hoạt động hợp pháp;

- Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, duy trì hoặc thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định;

- Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

- Có bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật (nếu có).

+ Đối với người lao động:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

- Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN PHÚ VANG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 1.478