Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
Ngày cập nhật 09/09/2019

Ngày 19 tháng 8 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND về việc Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

1. Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức y tế, giáo dục và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của ủy ban Thường vụ Quốc hội và dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ.

2. Chính sách hỗ trợ
a) Cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, ngoài việc được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về chế độ thôi việc; về chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác, được hỗ trợ thêm 06 tháng tiền lương và phụ cấp hiện hưởng.
b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và dôi dư do thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP được trợ cấp 03 tháng tiền phụ cấp hiện hưởng để tìm việc làm và trợ cấp 1,5 tháng tiền phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác.
c) Nếu thời gian công tác có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc: Dưới 06 tháng được tính bằng 0,5 năm; từ trên 06 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 01 năm.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp bất thường lần thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 1.513