Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Ngày cập nhật 28/01/2021

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ VANG
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: 322/QĐ-UBND

Phú Vang, ngày 22  tháng 01  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Theo hồ sơ đánh giá, biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật  ngày 19 tháng 01 năm 2021;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 19 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. (có Danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao cho Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện chịu trách nhiệm đăng tải danh sách các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên trang thông tin điện tử huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng phòng Tư pháp và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn có danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH
 

(ĐÃ KÝ)

 

 

Trần Thanh Long

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020

(Ban hành theo Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021)

 

STT

TÊN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

01

Xã Vinh Hà

02

Xã Vinh An

03

Xã Phú Thuận

04

Xã Phú Xuân

05

Thị trấn Thuận An

06

Thị trấn Phú Đa

07

Xã Phú Hải

08

Xã Phú Gia

09

Xã Vinh Thanh

10

Xã Phú Mỹ

11

Xã Phú Thượng

12

Xã Vinh Xuân

13

Xã Phú Lương

14

Xã Phú Hồ

15

Xã Phú Mậu

16

Xã Phú Dương

17

Xã Phú Thanh

18

Xã Phú An

19

Xã Phú Diên


 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 339